Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΘΕ ΕΘΝΟΥΣ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14. (Ασύρματος "Ελλην.Μέλλοντος") .
Ολόκληρος η Γερμανία έχει εστραμμένην την προσοχήν προς την Νυρεμβέργην , όπου συνεχίζεται ,  το Συνέδριον του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος, Εις το Συνέδριον αυτό, η Γερμανία διεκήρυξε την θέλησίν της να εργασθή δια την ειρήνην, αλλά και να διεκδικήση τα δικαιώματά της , ως Μεγάλης Δυνάμεως .Ούτω , σήμερον την πρωίαν ο Χίτλερ , ομιλών προς τους πολιτικούς ηγέτας του κόμματός του, είπε τα εξής: "H Γερμανία δεν εδημιούργησε τον νέον στρατόν της δι΄επιθετικούς πολέμους, αλλά δια την προστασίαν του ιδίου του λαού. Δεν προτίθεται να στερήση της ελευθερίας των άλλους λαούς. Προσκαλεί κληρωτούς με μόνην την πρόθεσιν να αναστήση τον θαυμάσιον στρατόν της. Σεις είσθε οι πολιτικοί αξιωματικοί του έθνους, συνδεδεμένοι αρρήκτως και εσαεί μετ΄εμού.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ
Κατόπιν ο Χίτλερ ωμίλησε προς την γερμανικήν νεολαίαν, η οποία αποτελεί σήμερον την ελπίδα και την δύναμιν του έθνους. Εις το στάδιον της Νυρεμβέργης είχον συγκεντρωθή πενήντα χιλιάδες μέλη της Χιτλερικής Νεολαίας , αναμένοντα τον μέγαν λόγον του Χίτλερ . Την 10.15 πρωινήν προσήλθεν ο Χίτλερ , άμα τη εμφανίσει του οποίου , ολόκληρον το πλήθος εξέσπασεν εις ενθουσιώδεις επευφημίας. Όταν οι ήχοι της μουσικής έπαυσαν , ο αρχηγόςτης Χιτλερικής Νεολαίας , φον Σίραχ, εχαιρέτησε τον Χίτλερ με τις λέξεις:
-Ενώπιόν σας, αρχηγέ, ευρίσκονται οι αντιπρόσωποι ολοκλήρου της νέας γενεάς του λαού μας".
Ευθύς αμέσως, έλαβε τον λόγον ο Χίτλερ, ο οποίος είπεν:
-Όχι μόνον αριθμητικώς , αλλά και ψυχικώς, η γερμανική νεολαία βελτιούται από έτους εις έτος. Ο λαός μας καθίσταται επί μάλλον και μάλλον πειθαρχικός. Σήμερον η νεολαία δεν εμπνέεται από ιδέας κραιπάλης και δεν επαίρεται πόσας νύκτας θα διέλθη εν διασκεδάσει, αλλά πόσα χιλιόμετρα θα διανύση. Το ιδεώδες του γερμανικού λαού σήμερον είναι : σωματική υγεία και χαλυβδίνη θέλησις . Η νέα φυσική αγωγή αρχίζει από την νεολαίαν και συνεχίζεται άνευ τέλους. Αρχίζει από την παιδικήν νεολαίαν και δεν τελειώνει ούτε εις την ηλικίαν του γηραιοτέρου πολεμιστού .Θέλωμεν να εμφυσήσωμεν εις τας καρδίας της νεολαίας το πνεύμα το οποίον βραδύτερον μόνον του θα μας εξασφαλίση ασφαλές μέλλον. Εν τούτοις , ουδέν είνε δυνατόν αν δεν κυβερνά μια θέλησις και αν δεν επικρατή πειθαρχία , από του πρώτου μέχρι και του τελευταίου Γερμανού. Μετά την φυσικήν αγωγήν , η μεταφύτευσις της ιδέας της πειθαρχίας είνε το δεύτερον μέγα έργον, όπερ πρόκειται να κριθή ενώπιόν μας. Ολόκληρος ο λαός πρέπει να είναι ησκημένος, ώστε, όταν εις έχει την αρχηγίαν, οι λοιποί να αναγνωρίζουν το καθήκον των προς την υπακοήν, διότι ίσως αμέσως κατόπιν να είναι προωρισμένοι να αναλάβουν αρχηγίαν. Αύτη είναι η αρχή επί της οποίας ιδρύθη το κράτος της επιβολής , εν τω οποίω ο λαός από της παιδικής του ηλικίας διδάσκεται την πειθαρχίαν. Άλλοι λαοί πιθανώς, να μην εννούν τούτο. Αυτό, όμως δεν θα μας κάμη να αποστώμεν της γραμμής , ην εχαράξαμεν. Θα έλθη εποχή , καθ ην η γερμανική νεολαία θα είναι θαυμασίως υγιής, ειλικρινής,γενναία και τολμηρά.


ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
 "-Αν ο λοιπός κόσμος δεν αναγνωρίζη τον σκοπόν της πειθαρχίας ταύτης, εις τούτο δεν πταίωμεν ημείς. Δεν είμεθα ταραξίαι. Κάμνομεν ολιγώτερον θόρυβον εν τω κόσμω από τους δημοκρατικώς και κοινοβουλευτικώς κυβερνομένους λαούς. Καθωρίσαμεν τον προορισμόν μας και θέλομεν να εκτελέσωμεν τα σχέδιά μας αδιατάρακτοι. Αυτός είναι ο μόνος λόγος , δια τον οποίον αγαπώμεν την ειρήνην. Δεν βλάπτομεν τους άλλους, αλλά και δεν ανεχόμεθα να μας βλάψουν άλλοι. Δεν θέλομεν να λησμονήσωμεν ότι μόνον οι ισχυροί είνε άξιοι φιλίας και μόνον οι ισχυροί επιτυγχάνουν φιλίας. Θέλομεν να είμεθα ισχυροί , δια να μας εννοούν. Δεν θέλομεν να είμεθα οι τελευταίοι εν τη συναυλία των εθνών .Θέλομεν να είμεθα μεταξύ των πρώτων. Καταλήγων ο Χίτλερ , ετόνισεν ότι η πραγματοποίησις της ευχής ταύτης εξαρτάται από την γερμανικήν νεολαίαν.Τους λόγους του Χίτλερ υπεδέχθη η νεολαία με θύελλαν χειροκροτημάτων και επευφημίας υπέρ του Φύρερ . Και ο αρχηγός αυτής φον Σίραχ εδήλωσεν ότι οι νέοι της Γερμανίας , πειθαρχικοί και εμπνεόμενοι από τας ηθικάς αρχάς της γερμανικής πατρίδος, θα αφιερωθούν ψυχή τε και σώματι εις το έργον της αναδημιουργίας, της νέας Γερμανίας.

(EΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 1935)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου