Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ

Οι αντιπρόσωποι της ελληνικής Στρατιάς αντισυνταγματάρχης μηχανικού Δούσμανης και λοχαγός μηχ. Μεταξάς σε συνεργασία με το Χασάν Ταξίν πασσά  Αρχιστράτηγο του Τουρκικού Στρατού συνέταξαν την εσπέραν της   26 Οκτωβρίου το παρακάτω  πρωτόκολλο παραδόσεως. 


«Μεταξύ της Α. Β. Υ. του αρχιστρατήγου του ελληνικού στρατού και της Α. Ε. του αρχιστρατήγου του τουρκικού στρατού συνεφωνήθησαν τα κάτωθι : 
Άρθρον 1ον. Τα όπλα των Οθωμανών στρατιωτών, θα παραληφθώσι και θα τεθώσιν εν αποθήκη, θα φρουρηθώσι δε υπό την ευθύνην του ελληνικού στρατού. Επί του αντικειμένου αυτού θα συνταχθή ιδιαίτερον πρωτόκολλον. 
Άρθρον 2ον. Οι Οθωμανοί στρατιώται θα στρατωνισθώσι μέρος μεν εις Καραμπουρνού, μέρος δε εις τους στρατώνας πυροβολικού, τους καλουμένους Τοπτσίν. Θα τρέφωνται υπό των αρχών Θεσ]νίκης.
Άρθρον 3ον. Η πόλις της Θεσσαλονίκης παραδίδεται εις τον ελληνικό στρατόν μέχρι της συνομολογήσεως της ειρήνης. Άρθρον 4ον. Πάντες οι ανώτεροι στρατιωτικοί υπάλληλοι και οι αξιωματικοί έχουσι το δικαίωμα να διατηρήσωσι τα ξίφη των και να ώσιν ελεύθεροι εν Θεσσαλονίκη. Ούτοι θα δώσωσι λόγον τιμής, ότι δεν θα λάβωσι πλέον τα όπλα κατά του ελληνικού στρατού και των συμμάχων αυτού κατά την διάρκειαν του παρόντος πολέμου. 
Άρθρον 5ον. Άπαντες οι ανωτέρω πολιτικοί βαθμούχοι και οι υπάλ­ληλοι του Βιλαετίου θα ώσιν ελεύθεροι. 
Άρθρον 6ον. Οι χωροφύλακες και οι αστυνομικοί θα φέρωσι τα όπλα αυτών. 
Άρθρον 7ον. Το Καραμπουρνού θα χρησιμεύση ως κατάλυμα των αφωπλισμένων Οθωμανών στρατιωτών. Τα πυροβόλα και τα πολεμικά μηχανήματα του Καραμπουρνού θα τεθώσιν εκτός χρήσεως υπό του τουρκικού στρατού και θα παραδοθώσιν εις την ελληνικήν δύναμιν.
Άρθρον 8ον. Τα εν άρθρω 1ω διαλαμβανόμενα θα εκτελεσθώσιν εντός του χρονικού διαστήματος των δύο ημερών, αρχομένου από αύριον Σάββατον 27 Οκτωβρίου 1912. Η προθεσμία αύτη δύναται ακόμη να παραταθή τη συγκαταθέσει του αρχιστρατήγου του ελληνικού στρα­τού. 
Άρθρον. 9ον. Η κατάστασις αύτη θα τηρηθή μέχρι συνομολογήσεως της ειρήνης.
Άρθρον. 10ον. Οι χωροφύλακες και η Οθωμανική αστυνομία θα εξακολουθήσωσι την υπηρεσίαν αυτών μέχρι νεωτέρας αποφάσεως . Εν Θεσσαλονίκη τη 26η Οκτωβρίου 1912.

Ο αρχηγός του τουρκικού Στρατού Χασάν Ταχσίν. 
Οι πληρεξούσιοι της Α.Β.Υ  του Διαδόχου της Ελλάδος Β. Δούσματης. I. Μεταξάς. 
ΣΧΕΤΙΚΟ:Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ (ΧΡ ΓΚΙΟΝ Γ.ΘΗΡΑΙΟΣ) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου