Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

Η Ανεξάρτητος  Μεραρχία συγκροτηθείσα κατά τον Ιούλιον του  1921, προωρίζετο δια την κατάληψιν της Κωνσταντινουπόλεως. Εις αυτήν διετέθησαν αξιωματικοί  εκ των καλλιτέρων, οίτινες ευρίσκοντο εις την ζώνην του Εσωτερικού.
Κατά το 1ον δεκαήμερον του Αυγούστου ευρίσκετο αύτη εις την περιοχήν της 'Ραιδεστού  της Θράκης οργανουμένη και εκπαιδευομένη.
Οριστικός Διοικητής της ωρίσθη ο Υποστράτηγος κ. Λεοναρδόπουλος Γ.
Αρχηγός Πεζικού ο Συν)ρχης Θεοτόκης Δημήτριος.
Επιτελάρχης ο Συν)ρχης Πεζικού Κορτζάς Γ.
Αρχηγός Πυροβολικού ο Συν)ρχης Γαλανός Β.
Τα Συν)τα εξ ων απετελείτο ήσαν τα εξής:
1)Το 51ον του οποίου την Διοίκησιν ανέλαβον κατά την 11ην Αυγούστου, ότε επεβιβάζετο εις 'Ραιδεστόν, διατεθείς κατόπιν τηλεγραφικής διαταγής του Υπουργείου των Στρατιωτικών εκ του 50ου Συν)τος Αδριανουπόλεως, του οποίου την Διοίκησιν είχον παραλάβει προ δεκαπενθημέρου.
2) Τό 52ον Συν)μα Πεζικού με Διοικητήν τον Συν)χην Σκυρόν Νικόλαον.
3) Τό 53ον Συν)μα του οποίου τα δύο τάγματα απετελούντο εξ Ευζώνων με Διοικητήν τον Συν)ρχην Πέτσαν Κων)τίνον και Υποδιοικητήν τον Αντισ)χην Τσίπουραν Νικόλαον.
Το πυροβολικόν της απετελείτο από μίαν Μοίραν Ορ. Πυρ)κού  υπό τον Ταγ)ρχην Κολομβότσον Νικ. και μίαν Μοίραν πεδινοϋ τοιούτου υπό τον Ταγ)χην Κουβέλην Κ.
Κατά την 4ην Αυγούστου του 1921 κατόπιν Διαταγής του Υπουργείου των Στρατιωτικών, η Μεραρχία διετάσσετο να μετασταθμεύση εις Κίον της Μικρας Ασίας.
Κατόπιν συντόνων ενεργειών προετοιμασίας, κατορθοί να διαπεραιωθή εις Κίον κατά την 13ην Αυγούστου, οπόθεν φθάσασα παρά την Ασκανίαν Λίμνην, ανεσυνετάχθη και ανεφοδιάσθη με το απαραίτητον παντοειδές υλικόν.
Την 26ην Αυγούστου η Μεραρχία κατόπιν Διαταγής εκκινεί με τον σκοπόν να φθάση εις Δορύλαιον, προς ενίσχυσιν της μαχομένης παρά τον Σαγγάριον Στρατιάς.(6)
Κατόπιν λίαν επιπόνων και εντόνων πορειών, φθάνει εις Δορύλαιον την 2αν Σ/βρίου 1921 , εις εποχήν κατά την οποίαν η θέσις της Στρατιάς ήτο κρισιμωτάτη ,λόγω των μεγάλων  απωλειών της, των σημαντικών  ελλείψεων εις τρόφιμα, πυρομαχικά, υγειονομικά είδη και της διαταχθείσης υποχωρήσεως .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου