Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ( 29 Σεπτεμβρίου 1938 )« Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλ­λία και η Ιταλία, λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία που έχει ήδη επιτευχθεί κατ' αρχήν για την παραχώρηση στη Γερμανία της περιοχής των Γερμανών Σουδητών, συμφώ­νησαν στους ακολούθους όρους, οι οποίοι δι­έπουν την εν λόγω παραχώρηση και τα συνα­κόλουθα μέτρα και δια της παρούσης συμφω­νίας αναλαμβάνει εκάστη την ευθύνη για τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή της. 
1. Η εκκένωση θ' αρχίσει την Ι η Οκτω­βρίου. 
2. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία συμφωνούν ότι η εκκένωση της πε­ριοχής θα συμπληρωθεί ως τις 10 Οκτωβρίου χωρίς να καταστραφούν οι υφιστάμενες εγ­καταστάσεις και ότι η τσεχοσλοβακική κυ­βέρνηση θα φέρει την ευθύνη για την πραγμα­τοποίηση της εκκενώσεως χωρίς να προκληθεί ζημία στις εν λόγω εγκαταστάσεις. 
3. Οι όροι που διέπουν την εκκένωση θα καθορισθούν λεπτομερειακά από μια διεθνή επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Τσεχοσλοβα­κίας. 
4. Η κατά στάδια κατάληψη του επικρατεστέρως γερμανικού εδάφους από τα γερμα­νικά στρατεύματα θ' αρχίσει την Ιη Οκτω­βρίου. Οι τέσσερις περιοχές οι σημειούμε­νες στον συνημμένο χάρτη θα καταληφθούν από τα γερμανικά στρατεύματα κατά την εξής σειρά: η περιοχή υπ' αριθ. Ι την 1η και 2α Οκτωβρίου" η περιοχή υπ' αριθ. II την 2α και την 3η Οκτωβρίου' η περιοχή υπ' αριθ. III την 3η, την 4η και την 5η Οκτωβρίου' η περιοχή IV την 6η και 7η Οκτωβρίου. Η υπόλοιπη περιοχή με επικρατέστερο το γερμανικό χαρακτήρα θα διαπιστωθεί από την προανα­φερθείσα διεθνή επιτροπή παραχρήμα και θα καταληφθεί από τα γερμανικά στρατεύματα μέ­χρι της Ι0ης Οκτωβρίου. 
5. Ή διεθνής επιτροπή η αναφερομένη στην παράγραφο 3 θα καθορίσει τις περιοχές όπου θα διεξαχθεί δημοψήφισμα. Οι περιοχές αυτές θα καταληφθούν από διεθνή σώματα μέχρι ολοκληρώσεως του δημοψηφίσματος. Η ίδια επιτροπή θα καθορίσει τους όρους με τους οποίους θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα, έχον­τας σαν βάση τους όρους του δημοψηφίσμα­τος του Σάαρ. Η επιτροπή θα καθορίσει επί­σης την ημερομηνία — όχι πέραν από τα τέλη Νοεμβρίου — για τη διεξαγωγή του δημοψη­φίσματος. 
6. Ο τελικός καθορισμός των συνόρων θα γίνει από τη διεθνή επιτροπή. Η ίδια επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να προτείνει στις τέσσερις δυνάμεις — Γερμανία, Ηνω­μένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία — ορισμέ­νες εξαιρετικές περιπτώσεις , ελασσόνων τρο­ποποιήσεων στον αυστηρά εθνογραφικό καθορισμού των ζωνών οι οποίες θα μεταβιβαστούν χωρίς δημοψήφισμα. 
7. Θα ύπαρξη το δικαίωμα εκλογής εξόδου ή εισόδου στις μεταβιβαζόμενες περιο­χές και η εκλογή πρέπει να ασκηθεί εντός έξι μηνών από της ημερομηνίας της παρούσης συμφωνίας. Μια Γερμανό-τσεχοσλοβακική επι­τροπή θα καθορίσει τις λεπτομέρειες της εκλο­γής, θα μελετήσει τρόπους που θα διευκολύ­νουν τη μεταφορά του πληθυσμού και θα δι­ευθέτηση ζητήματα αρχής προκύπτοντα από την εν λόγω μεταφορά. 
8. Η τσεχική κυβέρνηση, μέσα σε τέσσερεις εβδομάδες από της ημερομηνίας της παρούσης συμφωνίας, θα απολύσει από τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της όσους Γερμανούς Σουδήτες επιθυμούν να α­πολυθούν, και η τσεχική κυβέρνηση, στην ί­δια περίοδο, θα απολύσει τους κρατουμένους Γερμανούς Σουδήτες που εκτίουν ποινές φυ­λακίσεως για πολιτικά αδικήματα. 
Μόναχο, 29 Σεπτεμβρίου 1938». 

Παράρτημα 
«Η κυβέρνηση της Α.Μ. στο Ηνωμένο Βα­σίλειο και Η γαλλική κυβέρνηση συμφώνη­σαν στα ανωτέρω επί τη βάσει ότι εμμένουν στην προσφορά που περιέχεται στην παράγρα­φο 6 των Άγγλο-γαλλικών προτάσεων της 19ης Σεπτεμβρίου, σχετικά με τη διεθνή εγ­γύηση των νέων συνόρων του τσεχικού κρά­τους εναντίον απρόκλητης επιθέσεως. 
Όταν διακανονιστή το ζήτημα της πο­λωνικής και ουγγρικής μειονότητας στην Τσε­χοσλοβακία, η Γερμανία και η Ιταλία θα παράσχουν από της πλευράς τους εγγύηση στην Τσεχοσλοβακία. 


Μόναχο, 29 Σεπτεμβρίου 1938. 

» Οι αρχηγοί των κυβερνήσεων των τεσ­σάρων Δυνάμεων δηλώνουν ότι τα προβλή­ματα της πολωνικής και ουγγρικής μειονότη­τας στην Τσεχοσλοβακία, αν δεν διευθετη­θούν μέσα σε τρεις μήνες με συμφωνία μετα­ξύ των ενδιαφερομένων κυβερνήσεων, θα α­ποτελέσουν το θέμα μιας νέας συναντήσεως των αρχηγών των κυβερνήσεων των παριστα­μένων τεσσάρων δυνάμεων. 
Μόναχο, 29 Σεπτεμβρίου 1938». 

Συμπληρωματική διακήρυξη 
«Όλα τα ζητήματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν από τη μεταβίβαση της περιοχής θα θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότη­τα της διεθνούς επιτροπής. 
Μόναχο, 29 Σεπτεμβρίου 1938. 

» Οι τέσσερις αρχηγοί των παρισταμένων κυβερνήσεων συμφωνούν ότι η διεθνής επι­τροπή που προβλέπεται από τη συμφωνία η οποία υπεγράφη από αυτούς σήμερα θα απαρτισθεί από τον υπουργό των Εξωτερικών της Γερμανίας, τους πρεσβευτές_ της Βρετανίας, Γαλλίας και Ιταλίας που είναι διαπιστευμέ­νοι στο Βερολίνο και από εκπρόσωπο τον ο­ποίο θα ορίσει η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβα­κίας. 
Μόναχο, 29 Σεπτεμβρίου 1938». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου