Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ Κ. Δ.

(ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1928 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 6ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Comintern.)

1.Βασικές θέσεις 

Παρ.1.H Κομμουνιστική Διεθνής-παγκόσμια ένωση των ερ­γατών- είναι η ένωση των κομμουνιστικών κομμάτων των διαφόρων χωρών, το ενιαίο παγκόσμιο Κομμουνιστικό Κόμμα. 'Οντας αρχηγός και οργανωτής του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος του προ­λεταριάτου, φορέας των αρχών και των σκοπών του κομμουνισμού, η Κομμουνιστική Διεθνής αγωνίζεται για την κατάχτηση της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και των πλατειών στρωμάτων της φτωχολογιάς του κάμπου, για την εγκαθίδρυση της παγκό­σμιας διχτατορίας του προλεταριάτου για την δημιουργία της παγκόσμιας Ένωσης των Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών, για την πλέρια εξαφάνιση των τάξεων και για την πραγματοποίηση του σοσιαλισμού, της πρώτης αυτής βαθμίδος της κομμουνιστικής κοινωνίας. 

Παρ.2. Τα διάφορα κόμματα, που ανήκουνε στην Κομμου­νιστική Διεθνή ονομάζονται: Κομμουνιστικό Κόμμα της τάδε χώρας (Τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς). Σε κάθε χώρα μπορεί να υπάρχει μόνο ένα Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι τμήμα της Κομμου­νιστικής Διεθνούς κι' ανήκει σ' αυτήν.

Παρ.3.Μέλος Κομμουνιστικού Κόμματος και της Κομμουνιστικής. Διεθνούς μπορεί να είναι ο καθένας που αναγνωρίζει το πρόγραμμα και το καταστατικό του αντιστοίχου Κομμουνιστικού Κόμματος και της Κομμουνιστικής Διεθνούς, που ανήκει σε μια από τις οργανώσεις της βάσης του Κόμματος και που δουλεύει δραστήρια σ' αυτή, που υποτάσσεται σ' όλες τις αποφάσεις του Κόμματος και της Κομμουνιστικής Διεθνούς και πληρώνει ταχτικά τις συνδρομές του.

Παρ.4.Βασική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ο πυρήνας επιχείρησης (στα εργοστάσια, φάμπρικες, ορυχεία, γραφεία, μαγαζιά, χτήματα κ.λ.π.), που συγκεντρώνει όλα τα μέλη του κόμματος, που δουλεύουνε στη δομένη επιχείρηση.

Παρ.5.Η Κομμουνιστική Διεθνής και τα τμήματά της είναι οργανωμένα πάνω στις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού που οι πιο βασικές είναι :
(α) Εκλογή όλων των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος, τόσον των κατωτέρων όσο και των ανωτέρων από γενικές συνελεύσεις των μελών του Κόμματος, συνδιασκέψεις και συνέδρια,
(β) Πε­ριοδική λογοδοσία των κομματικών οργάνων μπροστά στους εκλο­γείς τους.
(γ) Οι αποφάσεις των ανωτέρω κομματικών οργάνων είναι υποχρεωτικές για τα κατώτερα, αυστηρή κομματική πειθαρχία και ανυπέρθετη εχτέλεση των αποφάσεων της Κομμουνιστικής Διεθνούς, των οργάνων της και των καθοδηγητικών κομματικών κέντρων. Τα κομματικά ζητήματα, συζητούνται απ’ τα μέλη του κόμματος κι' απ' τις κομματικές οργανώσεις μόνο πριν παρθεί απόφαση πάνω σ' αυτά απ' τα αντίστοιχα κομματικά όργανα. Μετά τη λήψη των αποφάσεων απ' τα συνέδρια της Κομμουνιστικής Διεθνούς, απ' τα συνέδρια των διαφόρων τμημάτων είτε απ' τα καθοδηγητικά όργανα της Κ.Δ. και των διαφόρων τμημάτων της, οι αποφάσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά στην πράξη, ακόμα και στην περίπτωση που μία μερίδα των μελών του κόμματος, είτε των τοπικών κομματικών οργανώσεων, δεν συμφω­νούνε μ' αυτές. 
Μέσα σε συνθήκες παράνομης ύπαρξης του κόμματος επιτρέπεται ο διορισμός των κατωτέρων απ' τα ανώτερα κομματικά όργανα και η εφαρμογή της κοοπτάτσιας (πρόσληψης εκ των άνω) με την έγκριση των ανωτέρων κομματικών οργάνων.

Παρ.6. Σ' όλες τις εξωκομματικές μαζικές εργατικές και αγροτικές οργανώσεις και στα όργανα τους (επαγγελματικά συνδικάτα, συνεταιρισμοί, αθλητικές ενώσεις, οργανώσεις παλαιών πολεμιστών, στα συνέδρια και στις συνδιασκέψεις τους,) καθώς και στα κοινοτικά και δημοτικά συμβούλια, στα κοινοβούλια κ.λ.π. πρέπει να οργανώνουνται, όταν υπάρχουν έστω και δύο μέλη του κόμματος, κουμουνιστικές φράξιες με σκοπό το δυνάμωμα της επιρροής του Κόμ­ματος και την εφαρμογή της πολιτικής του μέσα σ'αυτές τις οργανώσεις .

Παρ. 7. Οι κομμουνιστικές φράξιες υποτάσσονται στα αντίστοιχα κομματικά όργανα.

Παρατήρηση 1· Οι κομμουνιστικές φράξιες μέσα στις διεθνείς οργανώσεις (Κόκκινη Συνδικαλιστική Διεθνής, Κόκκινη Εργατική Βοήθεια, Διεθνής Εργατική Βοήθεια κ.λ.π.) υποτάσσονται στην Εκτελεστική Επιτροπή τής Κ.Δ.

Παρατήρηοη 2. Η οργανωτική στρουχτούρα των κομμουνιστι­κών φραξιών και η μορφή καθοδήγησις της δουλείας τους καθορί­ζονται με ιδιαίτερες οδηγίες της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομ­μουνιστικής Διεθνούς και των Κεντρικών Επιτροπών των τμημάτων της Κ.Δ. 

2.Τo παγκόσμιο συνέδριο τής Κομμουνιστικής Διεθνούς. 

Παρ.8. Ανώτατο όργανο της Κομμουνιστικής Διεθνούς είναι το παγκόσμιο συνέδριο των αντιπροσώπων όλων των κομμάτων (τμημάτων) και οργανώσεων που ανήκουνε στην Κομμουνιστική Διεθνή. 
Το παγκόσμιο συνέδριο εξετάζει και λύνει τα προγραμματικά ζητήματα, τα ζητήματα ταχτικής και τα οργανωτικά ζητήματα, που είναι συνδεδεμένα με τη δράση τόσο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, όσο και των, διαφόρων της τμημάτων. Το δικαίωμα της αλλαγής του προγράμματος και του καταστατικού ανήκει αποκλει­στικά στο παγκόσμιο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 
Το παγκόσμιο συνέδριο συγκαλείται μιά φορά στα δύο χρόνια. Η χρονολογία της σύγκλησης του κι' ο αριθμός της αντιπροσώπευ­σης των διαφόρων τμημάτων καθορίζεται απ' την Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 
Ο αριθμός των θετικών ψήφων κάθε τμήματος στο παγκόσμιο συνέδριο καθορίζεται από ιδιαίτερη απόφαση του ιδίου του συνεδρίου, σύμφωνα με τον αριθμό των μελών του δομένου κόμματος και την πολιτική σημασία της δομένης χώρας. Υποχρεωτικά (δεσ­μευτικά) -πληρεξούσια δεν αναγνωρίζονται και ακυρώνονται από πριν. 

Παρ.9. Έκτακτο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς μπορεί να συγκληθή ύστερα από απαίτηση πολλών κομμάτων, που είχανε συνολικά στο τελευταίο παγκόσμιο συνέδριο όχι λιγότερους απ' τους μισούς θετικούς ψήφους.

Παρ.10. Το παγκόσμιο συνέδριο εκλέγει την Εκτελεστική Επι­τροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Ε.Ε.Κ.Δ.) και την Διεθνή Εξε­λεγκτική Επιτροπή (Δ.Ε.Ε.) 

Παρ.11. Η έδρα της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζεται απ' το παγκόσμιο συνέδριο. 

3. Η εκτελεστική επιτροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς και τα όργανά της. 

Παρ.12. Καθοδηγητικό όργανο της Κομμουνιστικής Διεθνούς στην περίοδο μεταξύ δύο συνεδρίων είναι η Εκτελεστική της Επι­τροπή, που δίνει οδηγίες σε όλα τα τμήματα τής Κουμμουνιστικής Διεθνούς και ελέγχει τη δράση τους. 
Η Ε.Ε.Κ.Δ. εκδίδει κεντρικό όργανο της Κομμουνιστικής Διεθνούς τουλάχιστον σε 4 γλώσσες. 

Παρ.13. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Κ.Δ. είναι υποχρεωτικές για όλα τα τμήματα της Κομμουνιστικής Διεθνούς και πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα στη ζωή. 
Τα τμήματα έχουνε δικαίωμα να εφεσιβάλουνε τις αποφάσεις της Ε.Ε.Κ.Δ. στο παγκόσμιο συνέδριο, μέχρι την ακύρωση όμως απ' το συνέδριο των αποφάσεων αυτών δεν απαλλάσσονται απ' την υποχρέωση της εφαρμογής τους. 

Παρ.14. Οι Κεντρικές Επιτροπές των διαφόρων τμημάτων της Κομμουνιστικής Διεθνούς είναι υπεύθυνες μπροστά στα συνέδρια τους και μπροστά στην Ε.Ε.Κ.Δ. Η τελευταία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει και να μεταβάλει τις αποφάσεις, τόσο των συνεδρίων των τμημάτων, όσο και των Κεντρικών τους Επιτροπών, καθώς επίσης να πάρει αποφάσεις υποχρεωτικές γι' αυτά (Βλέπε παρ.13) 

Παρ.15. Η Ε.Ε.Κ.Δ. έχει το δικαίωμα της διαγραφής απ' την Κομμουνιστική Διεθνή ολοκλήρων τμημάτων, ομάδων και ξε­χωριστών μελών, που παραβιάζουνε το πρόγραμμα και το καταστα­τικό της Κομμουνιστικής Διεθνούς, είτε τις αποφάσεις των παγκο­σμίων συνεδρίων και της Ε.Ε.Κ.Δ. Οι διαγραφόμενοι έχουνε δικαίωμα να εφεσιβάλουνε την απόφαση στο παγκόσμιο :συνέδριο. 

Παρ.16. Η Ε.Ε.Κ.Δ. επικυρώνει το πρόγραμμα των διαφόρων τμημάτων της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Σε περίπτωση μη επικύ­ρωσης του προγράμματος απ' την Ε.Ε.Κ.Δ., το τμήμα έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση στο παγκόσμιο συνέδριο της Κ.Δ. 

Παρ.17. Τα καθοδηγητικά όργανα του τύπου των δια­φόρων τμημάτων της Κ.Δ. είναι υποχρεωμένα να δημοσιεύουν όλες τις αποφάσεις και τα επίσημα ντοκουμέντα της Ε.Ε.Κ.Δ. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να δημοσιεύονται κατά το δυνατό και στα άλλα όργανα των τμημάτων. 

Παρ.18 Η   Ε.Ε.Κ.Δ. έχει το δικαίωμα να δέχεται στην Κομ­μουνιστική Διεθνή με συμβουλευτική ψήφο οργανώσεις και κόμματα, -που συμπαθούνε στον κομμουνισμό. 

Παρ.19. Η  Ε.Ε.Κ.Δ. εκλέγει Προεδρείο που λογοδοτεί μπροστά της και που είναι μόνιμο όργανο που διεξάγει στην περίοδο μεταξύ των συνεδριάσεων της Ε.Ε.Κ.Δ. όλη τη δουλειά της τελευταίας. 

Παρ.20. Η Ε.Ε.Κ.Δ. και το Προεδρείο της έχουνε το δικαίωμα να δημιουργούνε μόνιμα γραφεία (Δυτικό-ευρωπαϊκό, Νότιο-αμερικανικό, Ανατολικό κ.ά· γραφεία της Ε.Ε.Κ.Δ.) για την δημιουργία πιο στενής σύνδεσης με: τα διάφορα τμήματα της Κομμουνιστικής Διεθνούς και την καλλίτερη καθοδήγηση τής δουλείας του. 
Παρατήρηση. Ο κύκλος της δράσης των μονίμων γραφείων της Ε.Ε.Κ.Δ. καθορίζεται απ' την Ε.Ε.Κ.Δ., είτε από το Προεδρείο της. Στα τμήματα της Κομμουνιστικής Διεθνούς, όπου επεκτείνεται ο κύκλος της δράσης των μονίμων γραφείων της Ε.Ε.Κ.Δ. πρέπει να γνωστοποιείται η δικαιοδοσία των τελευταίων. 

Παρ.21. Τα τμήματα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουνε στην πράξη τις υποδείξεις και οδηγίες των μονίμων γραφείων της Ε.Ε.Κ.Δ. Τις υποδείξεις και τις οδηγίες του μονίμου γραφείου της Ε.Ε.Κ.Δ. μπορούνε να τις εφεσιβάλουνε τα αντίστοιχα τμήματα στην Ε.Ε.Κ.Δ. είτε στο Προεδρείο της. Αυτό όμως δεν απαλλάσσει τα τμήματα απ' την εφαρμογή των αποφάσεων των μονίμων γραφείων μέχρι την ακύρωση τους απ' την Ε.Ε.Κ.Δ. είτε απ' το Προεδρείο της. 

Παρ.22. Η  Ε.Ε.Κ.Δ. και το Προεδρείο της έχουνε το δικαίωμα να στέλνουνε τους αντιπροσώπους τους στα διάφορα τμήματα της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 
Οι αντιπρόσωποι πέρνουν οδηγίες απ' την Ε.Ε.Κ.Δ. είτε απ' το Προεδρείο της και λογοδοτούνε σ' αυτά για την δράση τους. 
Οι αντιπρόσωποι της Ε.Ε.Κ.Δ. έχουνε το δικαίωμα της συμμετοχής σ' όλες τις συνελεύσεις και συνεδριάσεις τόσο των κεντρικών, όσο και των τοπικών οργανώσεων του τμήματος, όπου στέλνονται. Οι αντιπρόσωποι της Ε.Ε.Κ.Δ. εκτελούνε τα καθήκοντα τους σε στενότατη επαφή με την Κεντρική Επιτροπή του δομένου τμήματος μα οι λόγοι τους στα συνέδρια, στις συνδιασκέψεις και στις συσκέ­ψεις των τμημάτων σε ωρισμένες περιπτώσεις μπορούνε να στρέφονται και ενάντια στην Κεντρική Επιτροπή του δομένου τμήματος, αν η γραμμή της είναι διαφορετική απ' τις οδηγίες της Ε.Ε.Κ.Δ. Οι αντιπρόσωποι της Ε.Ε.Κ.Δ. αναλαμβάνουνε την υποχρέωση να παρακολουθήσουνε την εφαρμογή των αποφάσεων των συνε­δρίων και της Ε.Ε.Κ.Δ. 
Η Ε.Ε.Κ.Δ. και το Προεδρείο της έχουν επίσης το δικαίωμα να στέλνουν ινστρούχτορες (οργανωτές) στα διάφορα τμήματα της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ινστρουχτόρων καθο­ρίζονται απ' την Ε.Ε.Κ.Δ. που μπροστά της είναι υπεύθυνοι οι ινστρούχτορες για τη δουλειά τους. 

Παρ. 23. Οι συνεδριάσεις της Ε.Ε.Κ.Δ. γίνονται τουλάχιστο μια φορά στους 6 μήνες. 
Οι συνεδριάσεις θεωρούνται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όχι λιγότερα απ' τα μισά μέλη της Ε.Ε.Κ.Δ. 

Παρ.24. Οι συνεδριάσεις του Προεδρείου της Ε.Ε.Κ.Δ. γί­νονται τουλάχιστον μία φορά κάθε δέκα πέντε μέρες, Οι συνεδριά­σεις του Προεδρείου τής Ε.Ε.Κ.Δ. έχουν απαρτία όταν είναι παρόντα όχι λιγότερα απ' τα μισά μέλη του. 

Παρ.25. Το Προεδρείο εκλέγει Πολιτική Γραμματεία, που είναι αποφασιστικό όργανο. Αυτή προετοιμάζει τα ζητήματα για τις συνεδριάσεις της Ε.Ε.Κ.Δ. και του Προεδρείου της και είναι εκτελε­στικό τους όργανο. 

Παρ.26. Το Προεδρείο ορίζει τη σύνταξη των περιοδικών και των άλλων εκδόσεων της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 

Παρ. 27. Το Προεδρείο της Ε.Ε.Κ.Δ. δημιουργεί τμήμα για. τη δουλειά ανάμεσα στις εργαζόμενες γυναίκες, μόνιμες επιτροπές για την καθοδήγηση της δουλείας διαφόρων ομάδων τμημάτων της Κομμουνιστικής Διεθνούς (γραμματείες χωρών) και άλλα απα­ραίτητα τμήματα για τη δουλειά της. 

4. Η Διεθνής Εξελεγκτική Επιτροπή 

Παρ.28. Η Διεθνής Εξελεγκτική Επιτροπή εξετάζει τα ζητή­ματα τα σχετικά με την ενότητα και τη συνοχή των τμημάτων που ανήκουνε στην Κομμουνιστική Διεθνή, καθώς επίσης και τη διαγωγή ορισμένων μελών του ενός ή του άλλου τμήματος σαν κομμουνιστών. 
Απ' την άποψη αυτή η Δ.Ε.Ε: 
(α) Εξετάζει τα παράπονα για τη δράση της Κεντρικής Επι­τροπής των κομμουνιστικών κομμάτων από μέρους των μελών του Κόμματος, που. τιμωρηθήκανε πειθαρχικά για πολιτικές δια­φωνίες. 
(β) Εξετάζει ανάλογες υποθέσεις μελών των κεντρικών οργά­νων των κομμουνιστικών κομμάτων ή απλών μελών του Κόμματος, που η ίδια θεωρεί αναγκαίο να τις εξετάσει ή όταν της προτείνουνε να εξετάσει τα αποφασιστικά όργανα της Ε.Ε.Κ.Δ. 
(γ) Κάνει τον έλεγχο των οικονομικών της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 
Η Διεθνής Εξελεγκτική Επιτροπή δεν επεμβαίνει σε πολι­τικές διαφωνίες και σε οργανωτικές και διοικητικές διαφορές των κομμάτων. 
Η έδρα της Δ.Ε.Ε. καθορίζεται απ' την ίδια, σε συμφωνία με την Ε.Ε.Κ.Δ. 

5. Οι σχέσεις μεταξύ των τμημάτων της Κομμουνιστικής Διεθνούς και τις Ε.Ε.Κ.Δ. 

Παρ.29. Κεντρικές Επιτροπές των τμημάτων, που ανήκουνε στην Κομμουνιστική Διεθνή, καθώς και οι Κεντρικές Επιτρο­πές των οργανώσεων, που έχουνε γίνει δεχτές σαν συμπαθούσες, είναι υποχρεωμένες να στέλνουνε συστηματικά στην Ε.Ε.Κ.Δ. τα πραχτικά των συνεδριάσεων τους και εκθέσεις για τη δουλειά τους. 

Παρ.30. Η παραίτηση απ' τη θέση τους τόσο ξεχωριστών μελών των Κεντρικών Επιτροπών των τμημάτων, όσο και ολο­κλήρων ομάδων μελών της Κεντρικής Επιτροπής, χαρακτηρίζεται σαν αποσύνθεση του κομμουνιστικού κινήματος. Κάθε καθο­δηγητικό πόστο του κόμματος δεν ανήκει σε αυτόν που το κατέ­χει αλλά σ' όλη την Κομμουνιστική Διεθνή. 
Τα εκλεγμένα μέλη των κεντρικών καθοδηγητικών οργάνων των διαφόρων τμημάτων , μπορούνε να καταθέσουνε την εντολή πριν απ' την επανεκλογή μόνο με την έγκριση της Ε.Ε.Κ.Δ. 
Παραιτήσεις, που γίνανε δεχτές απ' τις Κεντρικές Επιτροπές των διαφόρων τμημάτων χωρίς την έγκριση της Ε.Ε.Κ.Δ. δεν ισχύουν. 

Παρ.31. Τα τμήματα, που ανήκουνε στην Κομμουνιστική Διεθνή, ιδιαίτερα τα τμήματα των μητροπόλεων και των αποικιών τους, όπως και τα τμήματα των γειτονικών χωρών, πρέπει να διατηρούνε στενή οργανωτική και πληροφοριακή σύνδεση, με μια αμοιβαία αντιπροσώπευση στις συνδιασκέψεις, στα συνέδρια, καθώς και με ανταλλαγή, σε συμφωνία με την Ε.Ε.Κ.Δ., καθοδηγητικών δυνάμεων. 

Παρ.32. Δυο είτε περισσότερα τμήματα τής Κομμουνιστικής Διεθνούς που συνδέονται πολιτικά το ένα με το άλλο (όπως τα τμή­ματα των Σκανδιναβικών και Βαλκανικών χωρών) με κοινούς όρους πάλης, μπορούνε σε συμφωνία με την Ε.Ε.Κ.Δ., με σκοπό το συν­δυασμό τής δράσης τους, νά ενωθούνε σε ομοσπονδίες, που να δουλεύουνε κάτω απ' την καθοδήγηση και τον έλεγχο της Ε.Ε.Κ.Δ. 

Παρ.33. Τα τμήματα της Κομμουνιστικής Διεθνούς πρέπει να πληρώνουνε στην Ε.Ε.Κ.Δ. κανονικές συνδρομές, που το μέγε­θος τους καθορίζεται απ' την Ε.Ε.Κ.Δ. 

Παρ.34. Τα συνέδρια των . διαφόρων τμημάτων, τόσο τα ταχτικά, όσο και έκτακτα, μπορεί να συγκαλούνται μόνο σε συμφωνία με την Ε.Ε.Κ.Δ. 
Αν το ένα ή το άλλο τμήμα πριν απ' το παγκόσμιο συνέδριο δε συγκαλέσει κομματικό συνέδριο, τότε οφείλει, πριν εκλέξει αντι­προσώπους για το συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς να συγκα­λέσει κομματική Συνδιάσκεψη είτε Ολομέλεια τής Κεντρικής Επιτρο­πής για την επεξεργασία των ζητημάτων του συνεδρίου. 

Παρ.35 Η Διεθνής Ένωση, της Κομμουνιστικής Νεολαίας (Κομμουνιστική Διεθνής Νέων) είναι ισότιμο τμήμα της Κομμουνι­στικής Διεθνούς και υποτάσσεται στην Ε.Ε.Κ.Δ. 

Παρ.36. Τα κομμουνιστικά κόμματα πρέπει να είναι έτοι­μα να περάσουνε στην παρανομία. Η Ε.Ε.Κ.Δ. είναι υποχρεωμένη να ενισχύει τα αντίστοιχα κόμματα στην προετοιμασία για το πέρασμα τους στην παρανομία. 

Παρ.37. Η μετάβαση μελών των τμημάτων της Κομμου­νιστικής Διεθνούς από μία χώρα σε άλλη επιτρέπεται μόνο με την άδεια της Κεντρικής Επιτροπής του τμήματος, όπου ανήκουν. 
Οι κομμουνιστές, που αλλάξανε τόπο διαμονής, είναι υποχρεω­μένοι να μπούνε στο τμήμα της χώρας, όπου πάνε. Οι κομμουνι­στές που φεύγουν απ' τη χώρα τους χωρίς την άδεια της Κεντρι­κής Επιτροπής του τμήματος τους δεν μπορούνε να γίνουνε δεχτοί στ' άλλα τμήματα τής Κομμουνιστικής Διεθνούς. 

Πηγή:
«Πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς και Καταστατικό της», Λαϊκό Βιβλιοπωλείο, Αθήνα 1932, σελ. 131-142).                                                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου