Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ: Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ


(Το κείμενο του Αρχηγού των Γερμανών Εθνικοσοσιαλιστών  Αδόλφου Χίτλερ γράφτηκε πριν άπό την άνοδό του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος στην Εξουσία και δημοσιεύτηκε  στην ελληνική εφημερίδα "Βραδυνή΄' της 20 Ιανουαρίου 1933)

Η σημασία του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος ως και η ισχυρά ανάπτυξίς του εις σπουδαίον πολιτικόν παράγοντα εν Γερμανία δεν έγινεν αν­τιληπτή ταχέως εις το εξωτερικόν. Τούτο οφείλεται κυρίως εις το γεγο­νός ότι ο γερμανικός τύπος κατά το    πλείστον αυτού μέρος πρόσκειται εις το σημερινόν κυβερνητικόν σύστημα το κρα­τούν εν Γερμανία και δια της τακτικής της σιω­πής, η οποία επί έτη εφηρμόσθη εκ συστήματος ενόμιζεν ότι θα ηδύνατο επ' άπειρον να αποκρύψη την  σημασίαν της εσωτερι­κής εξεγέρσεως του γερμανικού έθνους και της πνευματικής του επαναστάσεως, που εξεδηλώθη δια του κινήματος, του οποίου προΐσταμαι. Ούτω, ο κόσμος, που μέ­χρι τότε ηγνόει την ύπαρξιν του   εθνικοσοσια­λιστικού κινήματος, μό­λις μετά τας   εκλογάς της 14ης Σεπτεμβρίου, επληροφορήθη τα κατ αυτό και ήρχισε να   τη παρακολουθή μετ' ενδια­φέροντος διαρκώς αυξανομένου. Αλλά και σή­μερον ακόμη δεν υπάρ­χει ακριβής    αντίληψις περί της δυνάμεως του κινήματος και περί των σκοπών τους οποίους τού­το επιδιώκει.    Η αυτή, περίπτωσις ισχύει και διά την Ελλάδα. Και δια της εφημερίδος  αυτής, θα προσπαθήσω όπως εν βραχυλογία χαράξω τας  γενικάς γραμμάς του κινήματός μου , το οποίον  προώρισται, να παίξη σημαντικόν ρόλον  εις την μελλοντικήν εξέλιξιν της Γερμανίας και της Ευρώπης.
Το έθνικοσοσιαλιστικόν κίνημα βασίζεται επί τής αρχής ότι ένας άνθρωπος αλλά σωματικώς υγιής και κάτοχος καλού και σταθερού χαρακτήρος, επίσης δε αποφασιστικός και με ισχυράν θέλησιν, είνε περισσότερον χρήσιμος εις την ολότητα άπό ένα πνευ­ματώδη αλλά καχεκτικόν άνθρωπον.
Μόνον τοιούτοι άνθρωποι είνε εις θέσιν να αντεπεξέλθουν κατά των αντιξόων περιστάσεων ! «Η τρομοκρατία δεν καταπολεμείται δια του πνεύματος και τής λογικής, αλλά δια της τρομοκρατίας». Η επι­τυχία έδικαίωσε την μέθοδον. Ο εθνικοσοσιαλισμός ήλθε να πληρώση α­νάγκας πνευματικάς μεγάλων στρωμάτων του γερμανικού λαου, που ευρι­σκόμενα υπό την επίδρασιν των σφαλερών κηρύκων του ρασιοναλισμού ο ο­ποίος επεκράτει κατά τα μεταπολεμικά έτη, ανεζήτουν ενστίκτως την στι-βαράν χείρα ενός ηγέτου. Και γρήγορα ανεγνώρισαν εις τον εθνικοσοσιαλισμόν την εμφάνισιν της ιδέας, η οποία αντεπεκρίνετο εις το ιδικόν των ι­δεώδες. Ούτω η ραγδαία διείσδυσις του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος εις τας μάζας απεκάλυψε το γεγονός ότι η ηρωϊκή σκέψις, παρά την απώλειαν  του πολέμου και την επανάστασιν δεν απέλειπε τον γερμανικόν λαον και ότι εις εθνικός ηγέτης, ο οποίος θα επετύγχανε να αποκτήση συγχρόνως την κοινωνικήν εμπιστοσύνην της μάζης, θα ήτο επίσης εις θέσιν να την επαναφέρη και πάλιν εις την οδόν της εθνικής ιδέας. Διότι η ιδέα του εθνικοσοσιαλισμού βασίζεται επί της άδιαλύτου ενότητος της μεγάλης ιδέας  της εθνικής ελευθερίας μετά της μεγάλης ιδέας του γερμανικού σοσιαλισμού που δεν έχει καμμίαν σχέσιν με τον ολέθριον και αποσυνθετικόν «σοσιαλισμόν», τον κηρυττόμενον εν Γερμανία υπό των λεγομένων σοσιαλιστι­κών κομμάτων (ως το μαρξιστικόν), αλλά που είνε η πραγματοποίησις της οικονομικής και ηθικής τάξεως που αντιστοιχεί εις την γερμανικήν ανάγκην.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το γερμανικόν εθνικοσοσιαλιστικόν οικονομικόν πρόγραμμα αναχωρεί εκ του συνθήματος «γενική ωφέλεια εκ της ατομικής ωφελείας» και κατα­λήγει εις το συμπέρασμα ότι η έννοια κάθε οικονομικής πολιτικής δέον να αποβλέπη εις τον μοναδικόν σκοπόν της καλύψεως των αναγκών του έθνους. Το πρόγραμμα τούτο με τα 25 κύρια άρθρα του, το οποίον συνετάχθη ήδη από του έτους 1920, βασίζεται επί της αρχής της ιδιωτικής ιδιο­κτησίας και της ατομικής πρωτοβουλίας, εις την οποίαν όμως πρέπει να τεθούν όρια σωματειακά, εκεί όπου το απαιτεί το συμφέρον της ολότητος. Εν τω πλαισίω των ορίων τούτων, τα οποία απαιτεί το συμφέρον του έθνους, πρέπει να ημπορή να αναπτυχθή ελευθέρως η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία, συμφώνως με την αρχήν της ανωτέρας δυνατής αποδόσεως και να μη επιτρέπεται να αναχαιτίζεται ο ελεύθερος συναγωνισμός δια παντοειδών δεσμών, ως γίνεται σήμερον δια των καρτέλ και των τραστ επί ζημία των μεγάλων μαζών του λαού. Η εθνικοσοσιαλιστική ιδέα απο­τελεί μίαν θεμελιώδη ενότητα. Δεν είνε λοιπόν δυνατόν να γίνεται λόγος «περί σοσιαλιστών» και «μη σοσιαλιστών» εις το κόμμα, εις το οποίον δεν υπάρχουν ούτε «εθνικόφρονες σοσιαλισταί», αλλά μόνον περί «εθνικοσοσια­λιστών».


Η ΛΑΪΚΗ ΘΕΛΗΣΙΣ
Η αριστοκρατική ηγέτις ιδέα του εθνικοσοσιαλισμού απορρέει εκ του γεγονότος ότι η αξία και η ικανότης ενός λαου καθορίζεται εκ της ελευθέρας αναπτύξεως της προσωπικότητος. Και αυτή η υγιής και φυσική  αρχή παρίσταται σφαλερώς υπό των αντιπάλων του εθνικοσοσιαλιστικού γερμανικού κινήματος, εις το εξωτερικόν. «Ζητείτε δικτατορίαν επί των δικαιωμάτων του λαού» κραυγάζουν οι αντίπαλοι του κινήματος μας. Ο ισχυρισμός αυτός είνε άδικος. Εκείνο που διακηρύσσομεν από ετών είνε ότι δεν ζητούμεν δικτατορίαν υπό την έννοιαν ενός δεσποτισμού που να επιβάλωμεν εις τον γερμανικον λαόν. Το εναντίον συμβαίνει. Ο εθνικοσοσιαλισμός τείνει εν τη πραγματικότητι προς μίαν πολιτικήν μορφήν, η οποία θα προέλθη συγχρόνως εκ των έσω από μίαν νεογέννητον εθνικήν θέλησιν, θα αυξηθή οργανικώς και θα ριζωθή εις αυτήν. Ο ανώτερος άρχων του έθνους θα είνε απλώς και μόνον ο εκτελεστής της λαϊκής θελήσεως, ουχί όμως ο εκπρόσωπος μιας διαρκώς μεταβαλλομένης κοινοβουλευτικής θε­λήσεως αριθμού τίνος προσώπων, αλλά της ανωτέρας εκείνης θελήσεως, που ενυπάρχει εις τον λαόν,και ζητεί μόνιμον έκφρασιν. Εις όλους σχεδόν τους λαούς η ενιαία αυτή εθνική έκφρασις της θελήσεως εν τη πολιτική ζωή είνε ανέκαθεν κάτι το φυσικόν και μόνον εν Γερμανία η χαρακτηριστι­κή «μιζέρια» των κομμάτων των ταξικών αγώνων, ημπόδισε μέχρι σήμερον την τοιαύτην διαμόρφωσιν της εθνικής θελήσεως. Επειδή όμως ο γερμανικός λαός ανεγνώρισεν ότι ο εθνικοσοσιαλισμός κατέστησε σκοπόν του την έκφρασιν της ενδιαθέτου αυτής θελήσεως, δια τούτο εστράφη με εμπιστοσύνην προς το κίνημα μας. Εις την νίκην του κινήματος αυτού διαβλέ­πει την νίκην της ιδίας αυτού θελήσεως. Και εις την νίκην αυτήν αντιτίθεται ο σημερινός εν Γερμανία επικρατών δεσποτισμός, με συστήματα δι­κτατορικά.
Πάντως, το εθνικοσοσιαλιστικόν κίνημα έχει επιθέσει την σφραγίδα του επί του γερμανικού λαού πολύ βαθύτερα ή όσον πιστεύεται εις το εξω­τερικόν. Είνε αδύνατον να κατανοηθή η σημερινή Γερμανία και να εκτιμηθή ορθώς, εν αγνοία των εν τω γίγνεσθαι μεταβολών που θα αποτελέ­σουν την αυριανήν Γερμανίαν. Ο γερμανικός λαός ευρίσκεται όντως εις μιαν στροφήν της ιστορίας του, εις την οποίαν αι παλαιαί επιδράσεις πα­λαίουν προς τας νέας, αλλ' από την διαμάχην ταύτην αρχίζει να διαγρά­φεται καθαρά η μελλοντική μορφή μιας νέας Γερμανίας. Ο εθνικοσοσιαλισμός δημιουργεί ήδη, επί των ερειπίων της καταρρεούσης
αστικής καί προλεταριακής ιδεολογίας, την ιδέαν μιας νέας πολιτείας, εις την οποίαν η μονάς αξίας δεν θα είνε το «άτομον» ή η «ανθρωπότης», αλλά ο λαός ως μοναδική πραγματική και οργανική ολότης.  Από της κοσμοθεωρητι­κής αυτής απόψεως αναχωρών ο εθνικοσοσιαλισμός αρνείται να κυριαρχή­ση επί ξένων λαών και να τους καταστήση αντικείμενον εκμεταλλεύσεως, αλλά δεν θα επιτρέψη εις κανένα όπως διαμφισβητήση το δικαίωμα του γερμανικού έθνους να ζήση την ελευθέραν και ειρηνικήν ζωήν ενός μεγάλου καί ελευθέρου λαού.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΥΛΗ
Μία από τας βάσεις του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος είνε να δια­τηρήση τον λαόν ως την πρώτην ύλην του έθνους,  σωματικώς και πνευματικώς υγιά. Ανεγνωρίσαμεν ότι περαιτέρω επιμιξία με ανθρώπους ξένων φυλών, ουχί ίσης αξίας προς την γερμανικήν, είνε επιζημία. Το κίνημα απαιτεί την θέσπισιν νόμων ρυθμιζόντων τα της εισόδου ξένων εις την Γερ­μανίαν, ομοίων προς τους ισχύοντας εν Ηνωμέναις Πολιτείαις μετανα­στευτικούς νόμους, που προστατεύουν την υγείαν της αμερικανικής φυλής. Ιδίως εν Γερμανία πρέπει να ισχύσουν οι νόμοι ούτοι όσον αφορά την από ανατολών εισροήν ξένων στοιχείων, ως εκείνα τα οποία μετά τον πόλεμον «εισήλθον εις Γερμανίαν εις μέγαν αριθμόν και συνετέλεσαν εις την μπολσεβικοποίησιν μερίδων του γερμανικού λαου. Η επιρροή τοιούτων στοι­χείων επί της οικονομικής ζωής της χώρας έγινεν αισθητή με σειράν σκαν­δάλων.
Η νίκη του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος εν Γερμανία δεν θα είναι νίκη της προπολεμικής Γερμανίας, η οποία ανήκει εις την ιστορίαν. Mε την επικράτησιν του εθνικοσοσιαλισμού δεν πρόκειται να επανέλθη η πα­λαιά Γερμανία. Ένα νέον γερμανικόν γένος παλαίει δια την κατάκτησιν του δικαιώματος του εις την ζωήν επί της γης. Η νέα αυτή Γερμανία, ελευθέρα πάσης ευθύνης δια τον πόλεμον και που δεν υπέγραψε το δήθεν πολεμικόν χρέος της Γερμανίας, παρά την θέλησιν της και το δίκαιον, έχει εμπιστευθή τας τύχας της εις το εθνικοσοσιαλιστικόν κόμμα δια να  απελευθερωθή από το φοβερόν βάρος των πολεμικών χρεών, που αποστε­ρούν τα παιδιά της και τα παιδιά των παιδιών της από την ελπίδα μιας καλυτέρας ζωής. Η νέα αυτή Γερμανία, που είνε αποφασισμένη, όπως μαζί με την λύσιν του ζητήματος των χρεών, διακανονίση και την νέαν τάξιν των γερμανικών πραγμάτων εν τω εσωτερικώ, επιδιδομένη εις το έργον της ειρηνικής ανοικοδομήσεως  θα πολεμήση με στιβαρόν βραχίονα την επικράτησιν των ολεθρίων εκείνων μαρξιστικών στοιχείων, που ωδήγησαν την Γερμανίαν οικονομικώς καί ηθικώς εις το χείλος της αβύσσου. Θα θέση τέρμα εις το μίασμα του λαοφθόρου μαρξισμού και του ασιατικού μπολσεβικισμού που απειλεί τον ευρωπαϊκόν πολιτισμόν και θα τονώση τας ηθικάς εκείνας δυνάμεις και ιδιότητας εις τας οποίας το γερμανικόν έθνος οφείλει την περίοπτον θέσιν του μεταξύ των λαών της γης.
Δια να εκπληρώση την μεγάλην αυτήν αποστολήν, αλλά και δια την διατήρησιν της εντιμότητας του, δεν θα αναλάβη την ευθύνην όπως υποσχεθή οίκονομικάς υποχρεώσεις, τας οποίας ο οικονομικώς αφαιμαχθείς γερμανικός λαός δεν θα ημπορέση να εκτελέση και που η εκπλήρωσίς των θα αποκλείη κάθε δυνατότητα οικονομικής ανορθώσεως της Γερμα­νίας, προς βλάβην και των λοιπών κρατών. Το εθνικοσοσιαλιστικόν κόμμα έχει την στερράν θέλησιν, όπως εκπληρώση εντίμως τας ιδιωτικάς υπο­χρεώσεις, τας οποίας η Γερμανία έχει αναλάβει. Ο εθνικοσοσιαλισμός επιθυμεί να φέρη τούτο εις γνώσιν του κόσμου, διαψεύδων πάσας τας κακοή­θεις φήμας. Οι ιδιώται δανεισταί θα πεισθούν ότι η εφαρμογή των εθνικοσοσιαλιστικών οικονομικών αρχών εν Γερμανία θα αποτελέση ασφαλεστέραν και καλυτέραν εγγύησιν δια τας οικονομικάς απαιτήσεις των, από την εσφαλμένην οικονομικήν πολιτικής την οποίαν εφαρμόζει το σήμερον εν Γερμανία κρατούν καθεστώς. Η νίκη της εθνικοσοσιαλιστικής κρατι­κής ιδέας εν Γερμανία σημαίνει γαλήνην και τάξιν εν Ευρώπη, ενώ η εξακολούθησις του σημερινού συστήματος θα οδηγήση τελικώς εις το χάος, με συνέπειαν την απώλειαν όλων των υπαρχουσών εν Γερμανία αξιών.
Το εθνικοσοσιαλιστικόν κίνημα δεν έχει πολεμικούς σκοπούς και επι­θυμεί ειλικρινώς την ειρήνην, ίνα δυνηθή να αφιερωθή εν ησυχία εις την ανόρθωσιν της χώρας. Πάντως ειδοποιεί πάντα ενδιαφερόμενον ότι η ει­ρήνη δεν ημπορεί να βασισθή επί της οικονομικής καταπιέσεως των επα­νορθώσεων και της εξαθλιώσεως ενός ολοκλήρου λαού που θέλει να ζήση, εις την καρδίαν της Ευρώπης. Ο επιθυμών αληθώς την ειρήνην εν τω κόσμω, οφείλει προ παντός άλλου, να φροντίση όπως οι λαοί διαβιώσιν ειρηνικώς μετ' αλλήλων και όχι να υπόκεινται εις αιφνιδιαστικάς εκρή­ξεις των δυνάμεων των. Το εθνικοσοσιαλιστικόν κόμμα έχει την πεποίθη­ση ότι μόνον η νέα Γερμανία, της οποίας το βλέμμα είνε προσηλωμένον εις το σύνθημα «Πτωχή και έντιμος» και εις το μέλλον, θα δυνηθή να ανακτήση την εμπιστοσύνην των άλλων λαών προς τον γερμανικόν και ότι  ουδέν έθνος, έν γνώσει του γεγονότος ότι η ειρήνη της Ευρώπης μόνον δια της υπάρξεως ζωτικών, ελευθέρων καί ευημερούντων κρατών, εννοείται, θα αρκεσθή εις αυτήν την εκτίμησιν και την εμπιστοσύνην, την οποίαν ζητεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου