Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

ΜΙΑ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ.ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (2/2/1911)

Κ.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ:......................... Η επερώτησίς μου αναφέρεται εις το εξής: Οι στρατιώται ημών, όσοι προσβληθώσιν  υπό νόσου βαρείας - και γνωρίζετε πόσαι εν τη εποχή ταύτη επικρατούσι επιδημίαι  σοβαρών νόσων- φθάνουσι εις τα νοσοκομεία  είτε πεζοπορούντες , είτε ριπτόμενοι επί κάρρων συνήθων , άνευ στεγάσματος και άνευ υποστρώματος.
Στρατιώτης του μηχανικού προσβληθείς υπό  μηνιγγίτιδος , οδηγήθη από των στρατώνων Ρούφου μέχρι του νοσοκομείου Μακρυγιάννη υποβασταζόμενος  υπό δύο συστρατιωτών του. Τον στρατιώτην τούτον όστις παρά ταύτα κατώρθωσε να διαφύγη τον θάνατον, είδον και ερώτησα  πώς μετέβη μέχρι του νοσοκομείου  από τόσης αποστάσεως. Ούτος δε μοι απήντησε ότι δεν ενθυμείται διότι διετέλει εν αναισθησία , ώστε αναίσθητος εκ της μυνιγγίτιδος  ωδηγήθη πεζή  από των στρατώνων  μέχρι του νοσοκομείου εις απόστασιν πλειόνων χιλιομέτρων. Διοικητής λόχου  μοι έλεγε  χθες ότι τον κανόνα αποτελεί  η πεζοπορία των  των βαρέων ασθενούντων , πολυτέλειαν δε το κάρρον.
Οι διοικηταί των διαφόρων τμημάτων στρατού λαμβάνουσι έκαστος -προς μεταφοράν των αρρώστων στρατιωτών διάφορα μέτρα , τα οποία υπαγορεύει εις αυτούς η φιλανθρωπία και η ευγενής μέριμνα περί της τύχης των υφισταμένων.
Ούτω εις διοικητής συντάγματος κατέβαλε εξ ιδίων την  την εκάστοτε  απαιτουμένην  μικράν δαπάνην  προς ενοικίασιν  αγοραίων αμαξών επί τούτω.
Έτερος διοικητής εχρησιμοποίει προς τον σκοπόν τούτον το εκάστοτε υπάρχον περίσσευμα  εκ του εφοδίου του συσσιτίου των ανδρών έως ου  τούτο απηγορεύθη- και δικαίως - δι' εγκυκλίου  του υπουργείου των Στρατιωτικών.
Εν μία ίλη ιππικού ελήφθη η οικονομική μέριμνα όπως εκ του πλεονάσματος , όπερ παρέχει η ανταλλαγή  των χαλκών νομισμάτων  δια χαρτίνων αποταμιεύωνται αι δραχμαί μια προς μίαν, ίνα χρησιμοποιώνται προς την πληρωμήν  των αγοραίων  αμαξών , των μεταφερουσών  τους βαρέως ασθενούντας  στρατιώτας. Ούτω παρέχεται  το ήκιστα εποικοδομητικόν θέαμα στρατού , ούτινος αι διάφοροι μονάδες και ομάδες  λαμβάνουσι  εκ των ενόντων  ίδια μέτρα  προς διόρθωσιν  γενικής διοικητικής  πλημμελείας πάρέχουσαι ούτω προανάκρουσμα του περί κοινοτήτων νόμου.
Και αν παραδίδωμεν το ζήτημα της φιλανθρωπίας, αλλ΄ εγείρεται το μέγα ζήτημα  της αξιοπρεπείας του Κράτους. Επιτρέπεται εις το Κράτος όπως αποσπά  από των εστιών των τους στρατιώτας, όταν δεν είναι εις θέσιν να παράσχη εις αυτούς μηδέ στοιχειώδη μέσα, όταν ασθενώσι βαρέως και δη υπό νόσων  υπό των οποίων πιθανώτατα δεν θα προσεβάλλοντο, εαν δεν ήσαν στρατιώται; Επί τουτοις παρακαλώ όπως προσκομισθή η αλληλογραφία της προμηθείας των αμαξών εκείνων , των δήθεν ασθενοφόρων , αίτινες , οικτρά κατασκευάσματα , απόκεινται  ήδη άχρηστοι  εν ταις αυλαίς των συνταγμάτων .Τοιαύτην π.χ άχρηστον άμαξαν δύναται να ίδη πας τις ερριμένην εν τω προαυλίω  του 3ου συντάγματος πυροβολικού, εν ω μέχρι προ τινος και εγώ αυτός υπηρέτουν. (Αίσθησις). Επίσης παρακαλώ , όπως υποβληθή η έκθεσις της επιτροπής, ήτις παρέλαβεν  ως χρησίμους τας αμάξας ταύτας.
Σ.ΙΓΓΛΕΣΗΣ: Πού κατεσκευάσθησαν;
Κ.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ: Εν Γαλλία.
Σ.ΙΓΓΛΕΣΗΣ: Και τις παρέλαβεν αυτάς;
Κ.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ: Αυτό ακριβώς ζητώ να μάθω.
Σ.ΙΓΓΛΕΣΗΣ: Δια την ζωήν των πολιτών  πρέπει να ληφθή φροντίς.
Κ.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ:Έτι μάλλον των στρατιωτών , εις τους οποίους και δεν επιτρέπομεν  να λάβωσιν όσα μέτρα απαιτούνται  προς αυτοσυντηρησίαν. Ώστε  η παράκλησίς μου η τελευταία είναι όπως  υποβληθή η έκθεσις αύτη.
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ(πρωθυπουργός):Κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ τον αξιότιμον συνάδελφον δια τας πληροφορίας , τας οποίας ευηρεστήθη να δώση εις την Βουλήν  και την κυβέρνησιν. Βεβαιώ  δε ότι θέλουσι ληφθή βεβαίως μέτρα προς θεραπείαν καταστάσεως , η οποία, έχη και ως είπε, καίτοι δεν έχω  την αρμοδιότητα του αξιοτίμου προλαλήσαντος, προσάπτει όνειδος ημίν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου