Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΟΦΟΥΛΗ-ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ


Συμφωνητικόν του  Κόμματος των Φιλελευθέρων και της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του Παλλαϊκού Μετώπου.
Υπό τον όρον και την προϋπόθεσιν ότι το Κόμμα των Φιλελευθέρων αναλαμβάνει την υποχρέωσιν δια του παρόν­τος συμφωνητικού να πραγματοποιήσει, όταν σχηματίσει κυβέρνησιν, εντός των καθοριζομένων προθεσμιών τα κα­τωτέρω μέτρα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Παλλαϊ­κού Μετώπου θα ψηφίσει το ψηφοδέλτιον το οποίον θα εκθέσει το Κόμμα των Φιλελευθέρων κατά τας εκλογάς προς ανάδειξιν προεδρείου της Βουλής και θα παράσχει ψήφον ανοχής εις την σχηματισθησομένην με την συμμετοχήν του Κόμματος των Φιλελευθέρων κυβέρνησιν.
Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:
1) Πλήρης αποκατάστασις και κατοχύρωσις των λαϊ­κών ελευθεριών εντός μηνός από τον σχηματισμόν της κυ­βερνήσεως, ήτοι:
  α) Ακύρωσις της διατάξεως του εκλογικού Νόμου δυνάμει της οποίας αφαιρούνται τα εκλογικά δικαιώματα από τους καταδικασθέντας επί παραβάσει του ιδιωνύμου. Η ακύρωσις αύτη θα έχει αναδρομικήν ισχύν.
  β) Κατάργησις του νόμου 4 229 και πασών των τρο­ποποιήσεων αυτού ως και των Επιτροπών Ασφαλείας.
  γ) Παροχή Αμνηστίας εις τους βουλευτάς του Παλ­λαϊκού Μετώπου Β. Νεφελούδην, Β. Βερβέρην καί Ν. Ζαχαριάδην.
 δ)  Παροχή   Γενικής Αμνηστίας   εις   άπαντας   τους πολιτικούς καταδίκους, εξορίστους και   καταδιωκομένους.
   ε) Κατάργησις της υπηρεσίας αμύνης του Κράτους[1]
στ)  Καταπολέμησις των δικτατορικών   φασιστικών τά­σεων και διάλυσις όλων των οργανώσεων αι οποίαι απο­βλέπουν εις τοιούτους σκοπούς.
2) Καθιέρωσις ως μονίμου εκλογικού συστήματος της αναλογικής.
3) Ελάττωσις εντός διμήνου της τιμής του άρτου κα­τά δύο τουλάχιστον δραχμάς.
4) Κατάργησις της προσωποκρατήσεως διά χρέη προς το Δημόσιον, ετήσιον χρεοστάσιον εις τους οφειλέτας του Δημοσίου διά ποσόν μέχρι 3.000 δραχμών.
5) Πενταετές χρεοστάσιον άνευ όρων δια τα χρέη των αγροτών προς τους ιδιώτας και Τραπέζας και
6) Εφαρμογή των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η Κοινοβουλευτική  Ομάς του Παλλαϊκού Μετώπου δεν δεσμεύεται υπό του παρόντος Συμφωνητικού, όπως μη επικρίνει τας πράξεις και νομοθετήματα της κυβερνήσεως τα οποία δεν θα ευρίσκει σύμφωνα προς τας αρχάς και το πρόγραμμα της. Η Κοινοβουλευτική Ομάς του Παλλαϊ­κού Μετώπου δικαιούται να κάμει χρήσιν της παρούσης συμφωνίας κατά την εκλογήν του Προεδρείου της Βο­υλής. Ο Αρχηγός του Κόμματος  των  Φιλελευθέρων  της εκλογής του Προεδρείου της Βουλής  θα προβεί εις δηλώσεις δια των οποίων θα επιβεβαιοί το  περιεχόμενον  του παρόντος Συμφωνητικού.
Το παρόν Συμφωνητικόν συνταχθέν εις διπλούν υπε­γράφη παρά των Αρχηγών του Κόμματος των Φιλελευθέρων  και  της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του Παλλαϊ­κού Μετώπου.
                                        Εν Αθήναις τη 19 Φεβρουαρίου 1936.
Δια το Κόμμα των                                                           Δια την Κοινοβουλευτικήν
  Φιλελευθέρων                                                            Ομάδα του Παλλαϊκού Μετώπου
Θ. ΣΟΦΟYΛΗΣ                                                                    ΣΤ. ΣΚΛΑΒΑΙΝΑΣ

[1]Αντικομμουνιστική υπηρεσία που υπαγόταν στο ΓΕΣ και ε­πικεφαλής της είχε τον Φεσόπουλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου