Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

1912.ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ


Η πρωτοβουλία της Κρητικής Εθνοσυνέλευσης να στείλει αντιπροσώπους της στην Ελληνική Βουλή δημιούργησε στη Κυβέρνηση Βενιζέλου προβλήματα πολιτικών ισορροπιών. Παρά το γεγονός ότι η Αντιπολίτευση χαιρέτησε το γεγονός με ενθουσιασμό η Κυβέρνηση εκδήλωσε τη πλήρη διαφωνία της και ο Βενιζέλος απευθυνόμενος γραπτά προς το Πρόεδρο της Βουλής αιτιολόγησε  την απόφασή του αυτή επικαλούμενος μια σειρά από έπιχειρήματα.

Προς τον κ.Πρόεδρον της Βουλής.

Λαμβάνω την τιμήν να επιστρέψω την δια του υπό χθεσινήν ημερομηνίαν  εγγράφου υμών  διαβιβασθείσαν μοι αναφοράν  των ενταύθα παρεπιδημούντων  Κρητών και να παρακαλέσω υμάς, ίνα ευαρεστηθήτε  ν΄απαντήσετε  προς τους   αναφερομένους  ότι ουδαμώς  δύνανται  να επιτραπή αυτοίς , όπως παρεδρεύσωσι μετά των αντιπροσώπων του Ελληνικού  Βασιλείου ως μέλη της Βουλής των Ελλήνων.
Κατά το ισχύον Σύνταγμα, η Βουλή σύγκειται εκ Βουλευτών εκλεγομένων δι' αμέσου καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης συγχρόνως καθ' όλην την Επικράτειαν, ο δε αριθμός των Βουλευτών εκάστης εκλογικής περιφερείας ορίζεται δια νόμου επί τη βάσει του πληθυσμού αυτής.
Αλλ' εν προκειμένω, της Ελλάδος μη άποδεχθείσης εισέτι το Κρητικόν κήρυγμα της ενώσεως, η Κρήτη ούτε από απόψεως εσωτερικού  δημοσίου δικαίου, πολύ δέ ολιγώτερον από απόψεως διεθνούς δικαίου, δύναται να θεωρηθή  αποτελούσα μέρος της Ελληνικής Επικρατείας, ώστε να δικαιούται να αντιπροσωπεύεται κατά το Σύνταγμα εν τω εν Αθήναις Βουλευτηρίω. Αλλά και αν απετέλη ήδη μέρος της Ελληνικής Επικρατείας, οι αξιούντες ν' άντι-προσωπεύσωσιν αυτήν εν τω Ελληνικώ Κοινοβουλίω δεν ήτο δυνατόν να γίνωσι δεκτοί, αφού δεν εξελέγησαν κατά τας εκλογάς, τας διεξαχθείσας τη 11η Μαρτίου έ. έ. καθ' όλον το Κράτος, ουδέ δι' αμέσου καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας, αλλ' απορρέουσιν εξ εκλογής εμμέσου και φανεράς, γενομένης υπό επαναστατικής αρχής, ουδέ ταύτης καν άπορρεούσης εξ αμέσου καθολικής εκλογής, είναι δε και κατ' αριθμόν τριπλάσιοι εκείνων, ους θα εδικαιούτο να -εκλέξη η νήσος επί τη βάσει της αναλογίας του πληθυσμού. Δια τους λόγους τούτους η Κυβέρνησις είναι αδύνατον να δεχθή, όπως παρεδρεύσωσιν οι αναφερόμενοι μετά των νομίμων αντιπροσώπων του Ελληνικού λαού, υπομιμνήσκει δ' ότι απόπειρα τυχόν αυτών, όπως βιαίως πραγματοποιήσωσι τους σκοπούς των, θ' απετέλει έγκλημα κατά της εν Ελλάδι καθεστηκυίας τάξεως, την οποίαν η Κυβέρνησις έχει, καθήκον να προασπίση και αν ακόμη ευρεθή εις την λυπηροτάτην ανάγκην να χρησιμοποιήση προς τούτο την ένοπλον δύναμιν.
Η Κυβέρνησις, άλλωστε, ελπίζει, ότι οι Κρήτες αντιπρόσωποι δεν θα φθάσωσι να ωθήσωσι τα πράγματα μέχρι τοιαύτης ακρότητος και ότι ο εγνωσμένος αυτών πατριωτισμός θα τους αγάγη εις την αναγνώρισιν, ότι ο επιδιωκόμενος υπ' αυτών εθνικός σκοπός ήκιστα δύναται να υπηρετηθή δια προκλήσεως εσωτερικών αταξιών καί ανωμαλιών.
Ο Πρόεδρος τού Υπουργικού Συμβουλίου.
 Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου