Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

1975. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ρουμανίας και η Ελληνική Δημοκρατία:
Λαμβάνοντας υπ όψιν τις θεμελιωμένες πάνω στην αμοιβαία εκτίμηση και πατροπαράδοτη φιλία, καλή γειτονία και συνεργασία σχέσεις, που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών και λαών με παλαιούς δεσμούς στον κοινόν αγώνα για την ελευθερία και την εθνική παλιγγενεσία.
Δ ι α π ν ε ό μ, ε ν ε ς α π ό την κ ο ι ν ή επιθυμία να αναπτύξουν σε πολλαπλά πεδία τις σχέσεις συνεργασίας των δύο χωρών στη βάση της δικαιοσύνης -και της τηρήσεως των αρχών και κανόνων του διεθνούς Δικαίου.Διαδηλώνοντας και π ά λ ι την αφοσίωση τους στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθώς και την απόφαση τους να συμβάλουν στην ενίσχυση του ρόλου του ΟΗΕ,
Έχοντας συνείδηση της ευθύνης που ανήκει σε όλα τα κράτη, μεγάλα, μεσαία είτε μικρά, ανεξάρτητα από την στάθμη αναπτύξεως τους ή το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα τους, για την εγκαθίδρυση κλίματος ειρήνης και ασφαλείας στην υφήλιο,
Εκφράζοντας τ η ν πεποίθηση τους, ότι η διεθνής ειρήνη βασίζεται στον σεβασμό του ιερού δικαιώματος πλήρους κυριαρχίας, εθνικής ανεξαρτησίας και ασφαλείας κάθε κράτους, 
Υ π ο γ ρ α μ μ ί ζ ο ν τ α ς την αναγκαιότητα του πυρηνικού και γενικού αφοπλισμού για την διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας.
Διαδηλώνοντας και πάλι την θέληση τους να εργασθούν και στο εξής για την μετατροπή των Βαλκανίων σε περιοχή της ειρήνης, συνεργασίας και καλής γειτονίας,
Έχοντας συνείδηση της αναγκαιότητας να καταβληθούν αυξημένες προσπάθειες, τόσο σε εθνική όσο και σε διεθνή κλίμακα για να επιτευχθεί ταχύτερη πρόοδος των υπό ανάπτυξη χωρών, για την ελάττωση της αποστάσεως που τις χωρίζει από τις ανεπτυγμένες,
Εξαίροντας το κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους να διαθέτει ελεύθερα τους φυσικούς πόρους του για το δικό του συμφέρον, να έχει ελεύθερη είσοδο στις πηγές πρώτων υλών και ενεργείας και στις κατακτήσεις της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας με δίκαιους και ίσους όρους.
Διατυπώνοντας την αναγκαιότητα να εγκαθιδρυθεί μία νέα διεθνής οικονομική τάξη.
I
Διακηρύσσουν την κοινή θέληση τους να θεμελιώσουν τις σχέσεις τους, μεταξύ των και με τα άλλα κράτη, στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτου των Ηνωμένων 'Εθνών και, ειδικώτερα, στις ακόλουθες αρχές:
1) Την ισότητα δικαιωμάτων των λαών και το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιοι για τις τύχες τους.
2) Το ιερό δικαίωμα υπάρξεως, πολιτικής και οικονομικής ανεξαρτησίας, ελευθερίας και εθνικής κυριαρχίας, κάθε κράτους.
3) Το ιερό δικαίωμα του απαραβίαστου των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας, κάθε κράτους, χωρίς η χρήση βίας να μπορεί σε καμμιά περίπτωση, να νομιμοποιήσει την απόκτηση εδαφών που ανήκουν σε άλλο κράτος ούτε να δημιουργήσει καταστάσεις πραγμάτων με νομική ισχύ.
4) Την πλήρη ισότητα δικαιωμάτων όλων των κρατών ανεξαρτήτως μεγέθους, στάθμης αναπτύξεως ή πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού συστήματος.
5) Την υποχρέωση των κρατών να μη αναμιγνύονται στα εσωτερικά άλλου κράτους και να απέχουν από την χρήση ή την απειλή βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους όπως, επίσης, να μην προσφεύγουν σε στρατιωτικές, πολιτικές, οικονομικές και άλλες πιέσεις.
6) Το κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους να χρησιμοποιεί τον φυσικό πλούτο και τούς άλλους πόρους του όπως υπαγορεύουν τα εθνικά του συμφέροντα, δίχως καμμία εξωτερική, ανάμιξη, για την ανεξάρτητη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του.
7) Το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα κάθε κράτους να μετέχει, με πλήρη Ισότητα, στην εξέταση και τον διακανονισμό όλων των διεθνών προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
8) Το δικαίωμα κάθε κράτους να μετέχει στην διεθνή συνεργασία — οικονομική, τεχνολογική, επιστημονική, πολιτιστική και άλλη — με βάση το αμοιβαίο όφελος, να έχει ελεύθερη είσοδο στις κατακτήσεις της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας για να επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του.
9) Τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.
10) Την υποχρέωση όλων των κρατών να διευθετούν ειρηνικά τις διαφορές τους.
11) Το έμφυτο δικαίωμα αμύνης, ατομικής ή συλλογικής, κάθε κράτους, κατά το άρθρο 51 του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών.
12) Το καθήκον κάθε κράτους να εκπληρώνει, πιστά και με καλή θέληση, τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ή που πηγάζουν από τις γενικά παραδεκτές αρχές και κανόνες του διεθνούς Δικαίου, ή από ισχύουσες, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες διεθνούς Δικαίου, διεθνείς συμφωνίες.
Οι θεμελιώδεις αρχές που διακηρύσσονται προηγούμενα συνδέονται μεταξύ τους και κάθε μία οπό αυτές πρέπει να ερμηνεύεται μέσα στο πλαίσιο των άλλων.
ΙΙ

Διακηρύσσουν την κοινή θέληση τους:
Να αναπτύξουν τις, αμοιβαία επωφελείς, σχέσεις φιλίας και συνεργασίας, σε όλους τους τομείς.
Να επεκτείνουν και να πολυμερίσουν την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Να διευρύνουν και εμβαθύνουν μια αμοιβαίως επωφελή συνεργασία στους τομείς τής επιστήμης, της κουλτούρας, των τεχνών, του αθλητισμού και του τουρισμού, για να γίνουν αμοιβαία καλύτερα γνωστές οι υλικές και πνευματικές αξίες του ρουμάνικου και ελληνικού λαού, σε αντιστοιχία με το πνεύμα κατανοήσεως και παραδοσιακής φιλίας που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών.
Να εντείνουν την συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή απόψεων και τις διαβουλεύσεις, τις σχετικές με την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και με διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Ill
Διακηρύσσουν την κοινή θέληση τους:
Να αναπτύξουν σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με όλα τα κράτη, έχοντας ως βάση τις αρχές που έχουν ήδη εξαγγελθεί.
Να συνεργασθούν μεταξύ τους και με τα άλλα κράτη για την διατήρηση και εδραίωση της ειρήνης και την οικοδόμηση της ασφαλείας στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και στην υφήλιο, για την ενδυνάμωση, του ρόλου του ΟHE, για την τήρηση και εφαρμογή των αρχών του διεθνούς Δικαίου, για την προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής προόδου όλων των λαών.
Να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών τής Ευρωπαϊκής Διασκέψεως Ασφαλείας και Συνεργασίας, με βάση τις αρχές που έχουν ήδη εξαγγελθεί προηγούμενα.
Να εργασθούν για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των Βαλκανικών κρατών, για την μετατροπή της Βαλκανικής σε περιοχή της ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας.
Να συμβάλουν στην λήψη μέτρων για τον τερματισμό του ανταγωνισμού εξοπλισμών, για την πραγματοποίηση του πυρηνικού και γενικού αφοπλισμού, ώστε να παγιωθεί η ειρήνη και η διεθνής ασφάλεια.
Να εργασθούν για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ κρατών και γιο την εγκαθίδρυση μιας νέας διεθνούς οικονομικής τάξεως, που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των κρατών.
Να συνεργασθούν με τις χώρες που πρόσφατα απέκτησαν την ανεξαρτησία τους για την προαγωγή της κοινής προόδου και ευημερίας.
IV

Απευθύνουν έκκληση σε όλα τα κράτη να προσχωρήσουν στις αρχές που εξαγγέλλονται στην παρούσα επίσημη Διακήρυξη.
V
Για την εφαρμογή των όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη, η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ρουμανίας και η Ελληνική Δημοκρατία διαδηλώνουν την κοινή θέληση τους να διευρύνουν και εμβαθύνουν τις μεταξύ των διαβουλεύσεις σε όλα τα επίπεδα, με την διπλωματική οδό, με περιοδικές επισκέψεις και συναντήσεις των εκπροσώπων τους.
Συντάχθηκε στο Βουκουρέστι στις 27 Μαΐου 1975, σε 2 πρωτότυπα, το καθένα στη ρουμανική και ελληνική γλώσσα, έχοντας και τα δύο κείμενα την ίδια αξία.


Για την Σοσιαλιστική Δημοκρατία 
              της Ρουμανίας 
ΝΙΚΟΛΑΪ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ
           Πρόεδρος
 ΤΖΕΟΡΤΖΕ ΜΑΚΟΒΕΣΚΟΥ 
  Υπουργός Εξωτερικών                                               

Για την Ελληνική Δημοκρατία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ                                                                                                        
       Πρωθυπουργός 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ 
  Υπουργός Εξωτερικών
(«Κοινή Επίσημη Διακήρυξη της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας και τής "Ελληνικής Δημοκρατίας».— Εφημ. «Scinteia" 27 Μαΐου 1975).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου