Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΜΑΣ ΑΠΟ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Α' ΕΠΙΤΕΥΞΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΟΥΣ

Την ττρωίαν της 6ης Αττριλίου 1941 (Κυριακή) το T.Σ.Δ.Μ επληροφορήθη εκ ραδιοφωνικής, το ττρώτον, εκπομπής και ακολούθως τηλεφωνικής με το Γενικόν Στρατηγείον εκπομπής την εκδήλωσιν της επιθέσεως της Γερμανίας εναντίον της Ελλάδος και της Γιουγκοσλαυίας.
Ως πρώτον μέλημα εθεώρησα την επιδίωξιν επιτεύξεως συνδέσμου και επικοινωνίας μετά των ομόρων Γ ι ο υγ κ ο σ λ α υ ϊ κ ώ ν Στρατιωτικών Αρχών προς ενημέρωσιν και συνεργασίαν. Την ττροσπάθειαν μας ταύτην ανεκοινώσαμεν εις το Γενικόν Στρατηγείον, όπερ συμφωνήσαν, παρεκάλεσε να το τηρώμεν ενήμερον επί των απόψεων και των πληροφοριών της γειτονικής Μεγάλης Μονάδος των Σέρβων.
Επετύχομεν τον σύνδεσμον από των ττρωινών ωρών μετά του Γιουγκοσλαυϊκού φυλακίου της Μονής του οσίου Ναούμ διοικούμενον τταρ΄ αξιωματικού, υποσχεθέντος να διαβιβάση ιεραρχικώς την ττρότασιν και επιθυμίαν μας περί επικοινωνίας και συνδέσμου, Εκ παραλήλου επεδιώξαμεν τον δια Φλωρίνης σύνδεσμον με τον Στρατιωτικόν Διοικητήν Μοναστηρίου, ον και επετύχομεν, αλλά ούτος ηννόει να επι­τύχη σύνδεσμον με την γειτονικήν Μεραρχίαν και την Στρατιάν ως μη γνωρίζων τους Σταθμούς Διοικήσεως τούτων.
Πάντως επροθυμοποιήθη να μεριμνήση αλλά δεν το κοτώρθωσεν.
Ηναγκάσθημεν όθεν να αποστείλωμεν περί την μεσημβρίαν της 6ης Απριλίου τον επιτελή μας επίλαρχον Βλάχον εις Μοναστήριον ίνα εκείθεν μεριμνήση ούτος δια τον απρόσκοπτον σύνδεσμον.
Την 1,30 ώραν της 7 Απριλίου επετεύχθη σύνδεσμος τηλεφωνι­κός της Σερβικής Στρατιάς, που είχε ως έδραν το Τέτκοβον (Καλκαντελέν) μετά του Αντιστράτηγου Παναγάκου, εδρεύοντος εις Φλώριναν , και μετά ημίσειαν ώραν επετεύχθη τηλεφωνική συνδιάλεξις του Αρ­χηγού του Επιτελείου της Σερβικής Στρατιάς κ. Αβακούμοβιτς μετά του Επιτελάρχου μου κ. Χρυσοχόου.
Ο Σέρβος στρατηγός ανεκοίνου ότι την 4.30 ώραν (καθ' ημάς 5.30 ώρα) θα εξεδηλουτο Γιουγκοσλαυϊκή επίθεσις εις τον Τομέα της Στρούγκας με αντικειμενικόν σκοπον την κατάληψιν του αυχένος Θαν. Υπέβαλεν την ευχήν και την παράκλησιν όπως επιτεθώμεν και ημεις εν τη κατευθύνσει Τσερβενάκια — Θαν δια να επιτευχθή η εκμηδένισις του εχθρού και ταυτοχρόνως να εκδηλωθή  η συμμαχική αλληλεγγύη . Εν τέλει ώστε προσωπικήν συνάντησιν των δύο Επιτελαρχών εις Θαν προς ρύθμισιν  της περαιτέρω δράσεως προς απόρριψιν του εχθρού εις την θάλασσαν.
Δεν θα ασχοληθώ με την απόλυτον αισιοδοξίαν του στρατηγού Αβακούμοβιτς οφειλομένην εις την πλήρη υποτίμησιν του εχθρού, ου­δέ θα σχολιάσω ότι ηγνόει ούτος την ανυπσρξίαν της Μεραρχίας Μο­ναστηρίου, ως θα ίδωμεν.
Θα εξάρω όμως την εύστοχον απάντησιν του Επιτελάρχου μου έχουσαν oύτω: «Καίτοι η μετάβασις εκ της αμυντικής διατάξεως εις επιθετικάς επιχειρήσεις απαιτεί πίστωσιν χρόνου, εν τοσούτω λό­γω της εξαιρετικής καταστάσεως και της υπάρξεως προμελετημένων σχεδίων επιθέσεως προς Τσερβενάκια και περαιτέρω προς την άνω  κοιλάδα του Σκούμπη, θα καταστή δυνατή η εξαπόλυσις της αιτου­μένης επιθέσεως μέχρι της μεσημβρίας σήμερον, της μιας Μεραρχίας μας και μέχρι των πρωινών ωρών της αύριον της ετέρας Με­ραρχίας μας. Η αναλαμβανομένη επίθεσις θα ενεργηθή κατ' ισχυρώς οργανωμένης εις μέγα βάθος Τοποθεσίας, προστατευομένης υπό διαδοχικών σειρών συρματοπλεγμάτων. Εν πάση περιπτώσει η προσπά­θεια των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων θα έλαψρύνη τον αγώνα μας».
Τοιαύτη υπήρξε η συνεννόησις και αφού ενέκρινα τα υποσχεθέντα, εξεδόθησον διαταγαί σχετικώς, αφού προηγουμένως ειδοποιήθησαν οι Μέραρχοι και ο Διοικητής Πυροβολικού της Στρατιάς περί της επιχειρήσεως τηλεφωνικώς.
Συγχρόνως εγένετο η δέουσα σύστασις Όπως επιδειχθή εις τους νέους Συμμάχους η πλήρης αλληλεγγύη και η ζητουμένη αμέριστος συνδρομή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου