Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΕΓΚΑΡΔΙΟΥ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 1933


Η Ελλάς και Η Τουρκία πιστώς προσηλωμέναι εις την πολιτικήν των φιλίας, συνεννοήσεως και εγκαρδίου συνεργασίας.
Αποφασισμέναι να εξασφαλίσωσι την σταθεράν προαγωγήν της πολιτικής ταύτης, της οποίας τα αποτελέσματα καθίστανται αισθητά εις πάντα τα πεδία της εθνικής και της διεθνούς αυτών δρά­σεως, εμπνεόμενοι δε εξ άλλου εκ του πνεύματος του συμφώνου Μπριάν-Κέλλογκ και άλλων διεθνών πράξεων, ας έχουσιν υπογράψει και επιθυμούσαι να παράσχωσι νέον επίσημον τεκμήριον της προσηλώσεώς των προς την ειρήνην.
Απεφάσισαν να συνομολογήσουν εν σύμφωνον και ώρισαν προς τούτο ως αντιπροσώπους των :
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας :
Την Αυτού Εξοχότητα τον Κύριον Παναγήν Τσαλδάρην, Πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου.
Την Αυτού Εξοχότητα τον Κύριον Δημήτριον Μάξιμον, Υπουργόν επί των Εξωτερικών.
Ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας :
Την αυτού Εξοχότητα τον Ισμέτ Πασσάν, Πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου, Βουλευτήν εκ Μαλατίας.
Την αυτού Εξοχότητα τον Δρα Τεφβήκ Ρουσδή Βέην, Υπουργόν επί των Εξωτερικών, Βουλευτήν εκ Σμύρνης :
Οίτινες ανακοινώσαντες, αλλήλοις τα πληρεξούσια αυτών έγγραφα, τα οποία ευρέθησαν κα­λώς και νομίμως έχοντα, απεφάσισαν :
Άρθρον 1
Η Ελλάς και η Τουρκία εγγυώνται αμοιβαίως το απαραβίαστον των κοινών αυτών συνό­ρων.
Άρθρον 2
Τα 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, συμφωνούσιν, ότι επί πάντων των διεθνούς φύσεως ζη­τημάτων, άτινα δύνανται να παρουσιάσωσιν ενδιαφέρον δι' αυτά, η εκ των προτέρων ανταλλαγή σκέψεων είναι σύμφωνος προς την γενικήν κατεύθυνσιν της πολιτικής των συνεννοήσεως και συ­νεργασίας, ως και προς τα αμοιβαία και κοινά αυτών συμφέροντα.
Άρθρον 3
Εις πάσας τας διεθνείς συγκεντρώσεις, εις ας η αντιπροσώπευσις είναι περιωρισμένη, η Ελλάς και η Τουρκία είναι διατεθειμέναι να θεωρώσιν, ότι ο αντιπρόσωπος της μιας εξ αυτών θα έχη εντολήν να υπερασπίζη τα κοινά και τα ίδια συμφέροντα των δύο Μερών, υποχρεούνται δε να συνενώσωσι τας προσπαθείας των προς εξασφάλισιν της κοινής ταύτης αντιπροσωπεύσεως είτε υπό εκατέρας αυτών εναλλάξ, είτε υπό της μάλλον ενδιαφερόμενης των δύο Χωρών, οσάκις πρόκει­ται περί Ιδιαιτέρων περιπτώσεων ειδικών συμφερόντων.
Άρθρον 4
Το παρόν Σύμφωνον συνομολογείται διά δέκα έτη.
Εάν δεν καταγγελθή υπό του ενός των Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών εν έτος προ της λήξεως της ισχύος του, θα παραμείνη εν ισχύι δι' ετέραν περίοδον δέκα ετών.
Άρθρον 5
Το παρόν Σύμφωνον θα επικυρωθή και αι επικυρώσεις θα ανταλλαγώσιν εν Αθήναις όσον το δυνατόν ταχύτερον. Θα άρξηται ισχύον από της τελευταίας επικυρώσεως, ήτις θέλει ανακοινωθή διά διακοινώσεως προς το έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος.
Εγένετο εν Αγκύρα την δεκάτην τετάρτην Σεπτεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού τριακοστού τρί­του έτους.
π. τςαλδαρης                                     ιςμετ
Δ. ΜΑΞΙΜΟΣ                                           Δρ. Τ. ΡΟΥΣΔΗ


(Το σύμφωνο που είχε διάρκεια 10 ετών, κυρώθηκε τον Φεβρουάριον τον 1934 . )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου