Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ:ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΘΥΜΑΤΑΙ


Tον μήνα Οκτώβριον του 1940   υπηρετούσα ως έφεδρος αξιωματικός εις το 5ον Σύνταγμα Πεζικού Τρικάλων Θεσσαλί­ας, εις το οττοίον, συνυπηρετούσε , εκτός των άλλων συμπατριωτών μας, και ο αείμνηστος εξ Άργους  Αξιωματικός  Ανδρέας Μπόμπος. Την 18ην Οκτωβρίου επεσκεύθη το Σύνταγμα ο Σωματάρχης του Β' Σώματος Στρατού στρατηγός κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος , εκ Ναυπλίου , όστις εις επείγουσαν συγκέντρωσιν  των αξιωματικών μας ανεκοίνωσεν , εκτός των άλλων , επί λέξει και τα εξής
 «Κύριοι, η μετά της Ιταλίας  σύρραξις είναι αναπόφευκτος. Δεν μας χωρίζουν παρά ημέραι. Να  ετοιμάσετε αμέσως τα τμή­ματα σας και το συντρμότερον, ει δυνατόν σήμερον, να αναχωρήση το Σύντατγμα διά τα σύνορα.
Πράγματι, τταρά την αιφνιδιαστικήν  αττοκάλυψιν του στρατηγού, εν σπουδή  και με νέους άνδρας αφιχθέντας εν τω μεταξύ εκ Τριπόλεως , συνεπληρώθη κατά το δυνατόν το Σύνταγμα και το Τάγμα  εις το οποίον υπηρετούσα με Διοικητήν  τον Αντισυνταγματάρχην Νικήταν ο  οττοίος εφονεύθη  κατά την μάχην   της   Πίνδου,   και  την  25ην Οκτωβρίου εφθάσαμε στον Πεντάλοφον . Κατά την 7ην περίπου βραδυνήν  της 26ης Οκτωβρίου ,  ευρισκόμενος μετά δύο ετέρων  αξιωματικών εις το καφενείον  του χωρίου, ειδοποιήθημεν από  εντεταλμένον στρατιώτην, ότι μας ζητούσε επειγόντως ο  Διοικητής ο οποίος , όταν μετέβημεν  εις το προσωρινόν  γραφείον  του Τάγματος, μας αvεκοίνωσεν επί λέξει:
 «Προ ολίγου μου ετηλεφώνησεν ο Δαβάκης ότι οι  Ιταλοί  έχουν τταραταχθή δι' επίθεσιν. Να προετοιμάσετε αχετικώς τους στρατιώτας και άμα τη έω να αναχωρήση το Τάγμα δια το Επταχώριον.»
………………………………………………………………………………………………………………………

Κατόπιν της σοβαρότητος της καταστάσεως, την 3ην απογευματινήν της 27ης Οκτωβρίου 1940 και μετά σύντομον πορείαν επί δυσβάτου και  ημιονικής στενωπού, το Τάγμα έφθασεν εις Εττταχώριον, εις την είσοδον του οττοίου μας υττεδέχθη, ως ενθυ­μούμαι, ο τότε λοχαγός Σαλιαγκάκος ο οποίος , μετά την τακτοποίησιν των λόχων, εις  διαφόρους θέσεις υττοδειχθείσας, μας ωδήγησεν εις την οικίαν όπου  το στρατηγείον του Συνταγματάρχου Δαβάκη όστις μας  υττεδέχθη βηματίζων εντός του  δωματίου - γραφείου του , φέρων  εις την ζώνην του :δύο χειροβομβίδας και μετά σύντομον εισαγωγήν μας είπεν:
 «Τα τμήματα να τεθούν εν επιφυλακή, διότι οι Ιταλοί έχουν παραταχθή δι' επίθεσιν…"
Δύο σελίδες από το ημερολόγιο
  του πολεμιστή
Έτσι και ενώ οι δυνάμεις μας τελούσαν εν επιφυλακή , ττερί  την 4ην ττρωινήν της 28ης Οκτωβρίου  ηκούσθη το ττρώτο βλήμα πυροβόλου από τα σύνορα και εν συνεχεία μας  ανεκοινώθη, με τα υττάρχοντα  τότε μέσα διαβιβάσεων, ότι αττό της στιγμής εκείνης ευρισκόμεθα εις πόλεμον  μετά της Ιταλίας. 
Δεν  είχον περάσει ούτε  δύο ώρες ττερίπου από  της κηρύξεως του πολέμου, όταν αφίχθη κατεπειγόντως εις Επταχώριον ο Μέραρχος στρατηγός  Βάσσος Βραχνός και κατόπιν προηγηθείσης  ζωηράς συζητήσεως μεταξύ του στρατηγού Βραχνού και του Συνταγματάρχου  Δαβάκη , εδόθη  διαταγή προς το  Τάγμα μας  να ττροωθηθή εις τα σύνορα.
 Το απόγευμα  της ιδίας ημέρας εφθάσαμεν εις την  Λυκοράχην ττερί  την 4ην απογευματινήν ώραν και ελάβαμε θέσεις ακριβώς έναντι των υψωμάτων της εισβαλούσης  εις το ελληνικόν έδαφος Ιταλικής μεραρχίας αλπινιστών Φεράρα.

(Από τα Αργολικά Νέα της 21/11/1976 .Φυλ.300) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου