Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΥΝΘΗΚΗ ΦΙΛΙΑΣ , ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ (υπογραφείσα εν Ρώμη την 23 Σεπτεμβρίου 1928).


Άρθρον 1 
Τα δύο Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουσιν αμοιβαίως την υποχρέωσιν να παρέχωσι προς άλληλα την υποστήριξίν των και την εγκάρδιον συνεργασίαν των δια την διατήρησιν της τάξεως των πραγμάτων της καθιερωθείσης δια των Συνθηκών Ειρήνης, ας αμφότερα έχουσιν υπογράψη, καθώς και διά τον σεβασμόν και την εκτέλεσιν των εν ταις Συνθήκαις ταύταις καθοριζομένων υποχρεώσεων.
"Αρθρον 2
Εν περιπτώσει καθ' ην εν των Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών ήθελε γίνη αντικείμενον επιθέσεως μη προκληθείσης υπ' αυτού εκ μέρους μιας ή πλειόνων Δυνάμεων, το έτερον Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να τηρήση ουδετερότητα καθ' όλην την διάρκειαν της συρράξεως.
Άρθρον 3 
Εν περιπτώσει καθ' ην η ασφάλεια και τα συμφέροντα ενός των Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών ήθελον απειληθή συνε­πεία βιαίων εισβολών προερχομένων έξωθεν, το έτερον μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να παράσχη αυτώ την πολιτικήν και διπλωματικήν αυτού υποστήριξιν προς άρσιν των αιτίων των απειλών τούτων.
Άρθρον 4
Εν περιπτώσει διεθνών περιπλοκών, εάν τα Υψηλά Συμ­βαλλόμενα Μέρη είναι σύμφωνα ότι τα κοινά αυτών συμφέροντα απειλούνται ή δύνανται να απειληθώσιν, αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν να συνεννοηθώσιν επί των ληπτέων προς κατοχύρωσιν αυτών μέτρων.
Άρθρον 5 
Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
25/9/28
Η Ελλάς και η Ιταλία αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν να υποβάλλωσιν εις την διαδικασίαν της συνδιαλλαγής, την προβλεπομένην υπό των κατωτέρω άρθρων 8 έως 19, πάντα τα ζητήματα άτινα ήθελον τυχόν διαίρεση αυτάς και ων η λύσις δεν θα επετυγχάνετο δια της συνήθους διπλωματικής οδού.
Εν  περιπτώσει αποτυχίας της διαδικασίας συνδιαλλαγής, θα επιζητηθή δικαστικός διακανονισμός, συμφώνως προς τα άρθρα 20 και επόμενα της παρούσης συνθήκης.
Άρθρα 6-25
(Κανονίζουσι τα της διαδικασίας της συνδιαλλαγής και του δικαστικού διακανονισμού).
Άρθρον 26
Η παρούσα Συνθήκη, της οποίας η ερμηνεία ή εφαρμογή δεν δύνανται ουδόλως να θίξωσι τα εκ του Συμφώνου της Κ.Τ.Ε. δικαιώματα και τας υποχρεώσεις των  Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών, θα ανακοινωθή προς καταχώρησιν εις την Κ.Τ.Ε. συμφώνως προς το άρθρον 18 του Συμφώνου.
Άρθρον  27 Αι αμφισβητήσεις αίτινες δύνανται να γεννηθώσιν είτε κατά την ερμηνείαν είτε κατά την εκτέλεσιν της παρούσης Συνθήκης θα υποβάλλωνται απ' ευθείας δι'  απλής αιτήσεως εις το Δ.Δ.Δ.Δ. Χάγης.
Άρθρον  28 
Η παρούσα Συνθήκη θα κυρωθή το ταχύτερον και θα τεθή εν ισχύϊ ευθύς μετά την ανταλλαγήν των επικυρώσεων ήτις θα λάβη χώραν εν Ρώμη. Θα έχη διάρκειαν πέντε ετών από της ημερομηνίας της ανταλλαγής των επικυρώσεων.
Εάν δεν καταγγελθή εξ μήνας προ της παρελεύσεως της προθεσμίας ταύτης, θα παραμείνη εν ισχύϊ δια μίαν εισέτι πενταετίαν.
Προς πίστωσιν των οποίων οι ως άνω πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσαν Συνθήκην και επέθεσαν τας σφραγίδας των.
Εγένετο εν Ρώμη την 23ην Σεπτεμβρίου 1928  
  (Υπογραφαί)
Ε. Κ. Βενιζέλος            Μπενίτο  Μουσσολίνι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου