Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ Κ.Κ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 10ου ΚΑΙ 11ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ. ( Η εγκαθίδρυση της νέας οικονομικής τάξεως)


Ένα από τα καίρια προβλήματα της σύγχρονης ζωής είναι, η απόσταση που χωρίζει τις ανεπτυγμένες με τις υπό ανάπτυξη χώρες. Η κατάργηση της υπαναπτύξεως, η διασφάλιση ταχύτε­ρης οικονομικής και κοινωνικής προόδου των χωρών πού έχουν καθυστερήσει, αποτελεί πρωταρχική επιταγή για την ανάπτυξη όλης της ανθρωπότητας, για την επίτευξη σταθερής ειρήνης και συνεργασίας στον κόσμο. Η καθυστέρηση ορισμένων χωρών οφεί­λεται, πρώτιστα, στην Ιμπεριαλιστική, αποικιοκρατική, νεοαποικιοκρατική πολιτική, στις άδικες σχέσεις του παρελθόντος. Η κα­τάργηση, συνεπώς, των διαφορών επιπέδου αναπτύξεως αξιώνει μια νέα πολιτική στις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις. Είναι ευνόητο ότι τα φαινόμενα της τωρινής οικονομικής — νομι­σματικής κρίσεως, με όλες τις συνέπειες τους, είναι απόρροια της αναπτύξεως μερικών κρατών εις βάρος άλλων, του περιορισμού των δυνατοτήτων οικονομικής αναπτύξεως, λόγω αυξήσεως της διαφο­ράς επιπέδων μεταξύ ανεπτυγμένων και υπό ανάπτυξη χωρών, της μη ορθολογικής καταναλώσεως, της σπατάλης των πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων σε διάφορες χώρες. Η κατάσταση αυτή  πραγ­μάτων υπογραμμίζει έντονα την αναγκαιότητα να επιλύονται τα προβλήματα στη βάση ισοτιμίας, με τη συμμετοχή όλων των κρα­τών, την αναγκαιότητα να εγκαθιδρυθεί μια νέα παγκόσμια οικονομική και πολιτική τάξη, να εκδημοκρατισθούν οι διεθνείς σχέ­σεις, να εκπονηθούν νέοι κανόνες διεθνούς δικαίου, σε αντιστοι­χία με τις αλλαγές, που επήλθαν στον κόσμο. Νέα τάξη, βεβαίως, δεν σημαίνει αλλαγή συσκευασίας, έστω και αν η νέα συσκευασία γίνει με χρυσά υλικά. Διότι η αλλαγή συσκευασίας δεν πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα. Αντίθετα, θα επιδεινώσει τις σημερι­νές καταστάσεις, την οικονομική κρίση, την αστάθεια, τη γενική κρίση του καπιταλισμού, με όλες τις συνέπειες τους για τη διεθνή ειρήνη και συνεργασία.
Για την καθιέρωση της νέας οικονομικής και πολιτικής τά­ξεως, πρέπει να ληφθούν υπ' όψη τα εξής:
1) Η νέα διεθνής οικονομική και πολιτική τάξη προϋποθέ­τει την αποφασιστική κατάργηση των παλαιών σχέσεων αδικίας και καταπιέσεως λαών από άλλους και αξιώνει την εξάλειψη της ιμπεριαλιστικής, αποικιοκρατικής και νεοαποικιοκρατικής πολι­τικής.
2) Είναι ανάγκη να καθιερωθούν νέες σχέσεις, βασισμένες στη πλήρη ισότητα δικαιωμάτων όλων των εθνών, στο σεβασμό του δικαιώματος κάθε λαού να είναι κύριος του εθνικού του πλούτου, να κρίνει κυριαρχικά για την χρησιμοποίηση του.
3) Είναι, επίσης, απαραίτητος ο σεβασμός του δικαιώματος κάθε λαού να επιλέγει το κοινωνικό σύστημα, που επιθυμεί, χωρίς καμιά εξωτερική ανάμιξη, του δικαιώματος ανεξάρτητης οικο­νομικής και κοινωνικής αναπτύξεως κάθε έθνους.
4) Η νέα οικονομική και πολιτική τάξη συνεπάγεται αποφα­σιστικά μέτρα για την γοργή κατάργηση των διαφορών επιπέδου αναπτύξεως μεταξύ των ανεπτυγμένων και υπό ανάπτυξη χωρών, για την προσέγγιση των επιπέδων οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως όλων των χωρών, λαμβανομένων υπ' όψη, βεβαίως, των ιστορικών και γεωγραφικών ιδιομορφιών κάθε κράτους, των υλικών αναγκών των λαών, σε συσχετισμό με τις συνθήκες, στις οποίες διαβιούν.
5) Είναι ανάγκη επίσης να καθορισθούν, με βάση τις αντικει­μενικές νομοτέλειες, δίκαιες σχέσεις μεταξύ τιμών των πρώτων υλών και τιμών των βιομηχανικών προϊόντων, σχέσεις που θα λαμ­βάνουν υπ' όψη και την αξία χρήσεως και την αξία, πού καθορίζεται από την απαιτούμενη για την παραγωγή του προϊόντος, εργασία.
6) Ο καθορισμός των τιμών πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων πρέπει να έχει αφετηρία την αναγκαιότητα τονώσεως της παραγωγικής δραστηριότητας όλων των λαών. Στις υπάρχου­σες συνθήκες, οι τιμές αυτές πρέπει να ευνοούν την ταχύτερη πρόο­δο των υπό ανάπτυξη χωρών·
7) Είναι ανάγκη να διασφαλισθεί η προσπέλαση των πρώτων υλών και πηγών ενεργείας καθώς και των κατακτήσεων της επι­στήμης και σύγχρονης τεχνολογίας για όλα τα κράτη, έχοντας υπ' όψη ότι η κατάργηση της υπαναπτύξεως, η γοργή πρόοδος όλων των εθνών δεν μπορεί να επιτευχθεί, παρά μόνον πάνω στη βάση των νεώτερων επιτευγμάτων της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας.
8) Προς την κατεύθυνση αυτή νομίζουμε ότι επιβάλλεται να γίνει η εκπόνηση, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, ειδικών προγραμμάτων, που θα συντονίζουν τις προσπάθειες των κρατών προς την επίτευξη στόχων  ζωτικής σημα­σίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού.
9) Στο πλαίσιο της νέας διεθνούς οικονομικής και πολιτικής τάξεως, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα των ει­δών διατροφής. Είναι ανάγκη να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την γοργή αύξηση της αγροτικής παραγωγής, την αξιοποίηση νέων πηγών. Ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη χώρες, την εκτέλεση εκτεταμένων αρδευτικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, την γοργή άνοδο της παραγωγής λιπασμάτων και άλλων αναγκαίων για τη γεωργία χημικών ουσιών. Επιβάλλεται, ταυτόχρονα, να καταβλη­θούν σύντονες προσπάθειες εκ μέρους των επιστημόνων για την παραγωγή νέων ειδών σπόρων μεγάλης παραγωγικότητας, νέων ποικιλιών ζώων, εγκλιματισμένων στις ζώνες των υπό ανάπτυξη χωρών. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρούμε απαραίτητη την εκτέλεση ενός σύνθετου προγράμματος από τον Οργανισμό Ει­δών Διατροφής και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυση του προβλήματος διατροφής, ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και την πρόοδο όλης της αν­θρωπότητας.
10) Επιβάλλεται, εξ άλλου η λήψη αποφασιστικών μέτρων για τη διασφάλιση τεχνολογικής βοήθειας και στον τομέα της βιο­μηχανίας και στον τομέα της γεωργίας, η αύξηση της βοήθειας για τη διαμόρφωση εθνικών στελεχών, απαραίτητων για την εκτέ­λεση των προγραμμάτων αυτών. Η επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανόδου πρέπει, βεβαίως, να βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην εργασία, την προσπάθεια κάθε λαού και έθνους. Ταυτό­χρονα, όμως, είναι ανάγκη να παράσχουν μεγαλύτερη και ουσια­στική βοήθεια, για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των υπα­νάπτυκτων χωρών, οι λαοί και οι ανεπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερα εκείνες πού οφείλουν την ανάπτυξη τους και στην καταπίεση των λαών αυτών των χωρών. Μόνον με τον τρόπο αυτόν θα καταστεί δυνατή ή εφαρμογή των προγραμμάτων γοργής οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως, θα επιτευχθούν αποτελέσματα στην κα­τάργηση των διαφορών επιπέδων αναπτύξεως, πού χωρίζουν τις ανεπτυγμένες από τις υπανάπτυκτες χώρες.
Εκτός από την πολύπλευρη δραστηριότητα των διαφόρων διεθνών οργανισμών, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει, κατά τη γνώμη μας, για την επίτευξη των στόχων που απαριθμήσαμε και η βασισμένη στις αρχές της ισότητας, διμερής συνεργασία, που θα συντελέσει στην προαγωγή της νέας διεθνούς οικονομικής τάξεως.
Η Ρουμανία επεκτείνει σταθερά τη συνεργασία της με τις υπό ανάπτυξη χώρες, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, στη βάση του αμοιβαίου συμφέροντος και θα προσφέρει τη δραστή­ρια συμβολή της στην πραγματοποίηση των γενικών προγραμμά­των, που θα εκπονηθούν. Έχουμε την πεποίθηση ότι υπάρχουν οι σχετικές δυνατότητες και, ότι, στην επερχόμενη περίοδο, με τις κοινές ενέργειες των υπό ανάπτυξη χωρών, θα επιτευχθούν πρόο­δοι προς την κατεύθυνση αυτή.
( 25 Νοεμβρίου 1974).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου