Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:Η ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 4


(Προηγούμενο)
132. Όταν βλέπης λαόν, όστις  βαδίζει προς τον θάνατον άδων , πίστευε ότι βαδίζει  προς την ζωήν.
133. Ουδείς θα κηρυχθή πολέμιός σου εάν πρώτον δεν αναγνωρίση την αξίαν σου' περί τούτου έσο βέβαιος.
151. Ούτε ο ήλιος τυφλώνει ταχύτερον τους οφθαλμούς  σου από τη λάμψιν, την οποίαν διαβλέπεις  εις τον εαυτόν σου.
162. Από της αναγνωρίσεως  μίας αληθείας , μέχρι της επικρατήσεως αυτής , εμεσολάβησε πάντοτε χάος , όπερ , ουχί σπανίως , επληρώθη δια πτωμάτων.
164. Όταν ακούης τοκογλύφον, τρέμε' ουδεμία  πληγή δύναται  να συγκριθή προς αυτόν. Αι επτά πληγαί της Αιγύπτου , κατέστρεψαν τα επ' αυτής, αλλ' αφήκαν την Αίγυπτον. Ο Θεός ελησμόνησε  τον τοκογλύφον' ούτος  θα κατέτρωγε και αυτήν την Αίγυπτον,και θα κατέπινε τον Νείλον δια να την χωνεύση.
170.Το κακόν δεν έχει απόλυτον βάρος' ζυγίζεται  δια της χειρός του διαπράξαντος αυτό.
178. Όταν η πατρίς ευρίσκεται εν πενία, ο πλούτος σου μηδέν, όταν η πατρίς ευπορή, και η πενία σου θησαυρός.
179. Πρόσεχε εις τας χείρας των κυβερνώντων ' είναι  το κάτοπτρον της καταστάσεως της χώρας.
183. Όσω πλειότερον  δυστυχείς είμεθα , τόσω μάλλον πιστεύομεν ότι η ευτυχία προωρίσθη δι' ημάς. 
187. Και αυτό το σμικρόν μεγαλώνει αρκετά , όταν γνωρίζη να  εκτιμήση το μέγα.
217.Τρομερόν δια την τύχην ενός λαού ,  να έχη πόδας παραλύτους  και κεφαλήν υγιά' αλλ' είναι  ασυγκρίτως  τρομερώτερον , να έχη υγιείς πόδας  και κεφαλήν παράλυτον.
220. Η βία είναι μηδέν  ως έργον εξοντώσεως , ή καταστολής  μιας γεννωμένης ιδέας ' η ιδέα μόνον δια της ιδέας καταπολεμείται.
225. Όταν ο στόμαχος παίζη βιολί, ο εγκέφαλος αρχίζει πολύ κακόν χορόν.
235. Η φήμη είναι η γελειωδεστέρα θεότης, η οποία δύναται να έχη εκατό στόματα ,αλλ΄οφθαλμού ούτε ίχνος έχει. Πόσοι γνωρίζουν  ποίος κατεσκεύασε τον εν Εφέσω ναόν της Αρτέμιδος; ελάχιστοι' ποίος όμως , αγνοεί, ότι τον έκαυσεν ο Ηρόστρατος.
249.Μη στηρίξης ποτέ τας ελπίδας σου εις τον ουρανόν , αφού και αυτός  ουδαμού στηρίζεται.
300.Οι λαοί δεν αποθνήσκουν ευκόλως' νεκροφανείας  μόνον υφίστανται και επανέρχονται εις την ζωήν- αρκεί να μη ενταφιασθώσι ζώντες.
315. Ο καλύτερος στρατηγός δι εν στράτευμα είναι η ιδέα.
331. Τα ελευθέρια ήθη είναι οι φρουροί των αυστηρών.
338. Όπου ακούεις στόμαχον διεγειρόμενον , τρέμε , ο στόμαχος είναι η λογική των λαών.
342.Θετικώτερον και μάλλον  αναμφισβήτητον σύμπτωμα  σήψεως ενός λαού  είναι, ότι εκάστη πληγή, αντί να προκαλή άλγος, γίνεται δεκτή αναισθήτως.
344.Η Δουλεία υπήρξε πάντοτε η αχάριστη κόρη  της Ελευθερίας, ο δε άνθρωπος μόλις αισθάνεται  τας χείρας του ελευθέρας , ουδέν άλλο πράττει, ή να σφυρηλατή , δια παντός υλικού, δεσμά.
349.Η ελευθερία του πολίτου έγκειται  εις την ελευθερίαν του πνεύματός του' δούλος με ελεύθερον πνεύμα , ευρίσκεται εις υψηλοτέραν  ηθικήν σφαίραν , από ελεύθερον  με πνεύμα δούλου.
350.Πολιτική με κ ό μ μ α - έθνος  με  τ ε λ ε ί α ν.
353. Ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκην μακράς διδασκαλίας δια να εκπολιτισθή' όταν έχη διάθεσιν  προς τούτο , εκπολιτίζεται  αφ εαυτού, μόλις ακούσει ότι υπάρχει πολιτισμός.
374.Πραγματική πατρίς δια τους ανθρώπους , δεν είναι η περιορισμένη έκτασις της γης την οποίαν κατοικούσιν, ούτε προσέτι  η κοινή θρησκεία' είναι η κοινή γλώσσα  και η κοινή ιδέα.
(Τέλος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου