Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

ΛΟΧΑΓΕ ΡΙΧΤΧΟΦΕΝ ΣΩΣΕ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ :ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣIΣ

Μηχανικώς τα βλέμματά μου έπεσαν εις τον σταθμιστήν της βενζίνης. Επάγωσα κυριολεκτικώς. Μόλις διά πέντε - δέκα λεπτά είχα βενζίνην. Εάν προσγειωθώ, κινδυνεύω να συλληφθώ ζωντανός. Άλλως τε δεν ημπορώ να καθορίσω αν ευρισκόμην μέσα εις γερμανικήν ζώνην ή εις την εχθρικήν... Γαία πυρί μιχθήτω ! Ο κίνδυνος του εξευτελισμού διά της αιχμαλωσίας με αποθηριώνει και η καταδίωξις γίνεται λυσσωδεστέρα. Τους πλησιάζω και βάλλω. Σημειώ το τρίτον θύμα. Αι σφαίραι του πολυβόλου μου φαίνεται ότι εύρον τον πιλότον και το αεροπλάνον πίπτει ακυβέρνητον. Ολίγα λεπτά ακόμη και θα αναγκασθώ να προσγειωθώ. Ο ήλιος ήρχισε πλέον να θωπεύη το αεροπλάνον μου. Οι εχθροί μου απομακρύνονται, οπότε ακούω ομοβροντίαν πυροβόλων προς την διεύθυνσιν ην έλαβαν τα εχθρικά αεροπλάνα. Ακτίς ελπίδος φορτίζει την σκέψιν μου. Είνε οι Γερμανοί ; Ανυψούμαι. ώστε όταν εξαντληθή (10) η βενζίνη να έχω καιρόν να προσ γειωθώ και πετώ προς την διεύθυνσιν οπόθεν ήκουσα τούς κανονιοβο λισμούς. Βλέπω πλέον καθαρά. Βάλ λουν τα αντιαεροπορικά πυροβόλα κατά των εχθρικών αεροπλάνων. Εσώθην. Είνε Γερμανοί. Συμβουλεύομαι τον χάρτην και όταν αντίκρυσα την πεδιάδα αρχίζω να κατέρχομαι. Μόλις επαρκεί η βενζίνη.
Η προσγείωσίς μου εστοίχισεν εις το αεροπλάνον μου τον δεξιόν τροχόν. Πηδώ από την θέσιν μου και μηχανικώς εξάγω το περίστροφον. Μά ταιος φόβος.
Προς το μέρος μου βλέπω να τρέχουν Γερμανοί στρατιώται με τα όπλα προτεταμένα. Πετώ το περίστροφον και τούς υποδέχομαι με εξαιρετικήν συγκίνησιν. Ο επί κεφαλής του αποσπάσματος αξιωματικός μου σφίγγει το χέρι. Δεν ημπορεί να αρθρώση λέξιν. Απευθύνω πρώτος τον λόγον :-Είσθε της στρατιάς του Κρόμ πριντζ;-Μάλιστα, κύριε λοχαγέ. Ο πρίγκηψ σας ευγνωμονεί και σας ανα μένει.-Είνε εδώ;-Η προσγείωσίς σας συνέπεσε να γίνη πλησίον του επιτελείου του. -Διατί υποχωρείτε;-Επλευροκοπήθημεν και παρ' ο λίγον να υποστώμεν τον εξευτελισμόν της αιχμαλωσίας. Ευτυχώς ήδη ανεκόπη η υποχώρησις και άνελάβομεν επίθεσιν από βαθείας πρωίας..Μετ' ολίγον ευρισκόμην εις την σκηνήν του Κρόμπριντζ. Συσκέπτε ται μετά των επιτελών του και είνε τελείως απορροφημένος εις σημείον που δεν αντελήφθη την είσοδόν μου εις την σκηνήν. Ο υπασπιστής του του αναφέρει την εκεί παρουσίαν μου και ο πρίγκηψ στρέφει. Ίσταμαι εις προσοχήν και με ερωτά:.
-Ποίος είσθε;
-Λοχαγός Ριτχόφεν, Υψηλότατε, Της αεροπορικής μοίρας του κέντρου .
-Και πώς ευρέθητε εδώ;
-Σφάλμα εις την πορείαν, Υψηλότατε.
-Σεις κατεδιώκετε τα γαλλικά;
-Μάλιστα, Υψηλότατε. Σχετικώς λαμβάνω την τιμήν να σας αναφέρω ότι κατέρριψα τρία εχθρικά αεροσκάφη εκ των επτά τα οποία απετέλουν το σμήνος προσβολής κατά των μετόπισθεν.
-Λοχαγέ Ριτχόφεν, σας θαυμάζω και σας συγχαίρω.
-Ευχαριστώ θερμώς Υψηλότατε, αλλά δεν έπραξα τι πέραν του καθήκοντος μου.
-Η στρατιά μου σας οφείλει το παν, διότι την εμψυχώσατε και ήδη καταδιώκει τον εχθρόν επί του εδάφους του. Ομολογώ, ότι εκείνην την στιγμήν ησθάνθην μίαν ενδόμυχον υπερηφάνειαν. Ο Κρόμπριντζ είνε εξαιρετικά συγκινημένος και μου σφίγγει την χείρα και με ερωτά:.
-Και διατί προσεγειώθητε;
-Αναγκαστικώς, Υψηλότατε.
-Επάθατε βλάβην;
-Όχι. Εξηντλήθη η βενζίνη. Δεν παραλείπω να σας αναφέρω, ότι κα τά την προσγείωσιν ηχρηστεύθη και ο εις τροχός.
-Και ασφαλώς θα θέλετε να απογειωθήτε αμέσως.
-Επείγει η εκτέλεσις της απο στολής μου. Δεν έχω όμως τα κα τάλληλα μέσα να επισκευάσω το αεροπλάνον, αλλ' ούτε και βενζίνην.
Ο Κρόμπριντζ δίδει διαταγήν προς τον υπασπιστήν του:
-Συνδέσατε με τηλεφωνικώς με την 14ην αεροπορικήν· βάσιν. . Μετ' ολίγα λεπτά η σύνδεσις επιτυγχάνεται και ο πρίγκηψ δίδει διαταγήν να απογειωθούν αμέσως δύο αεροπλάνα με κατεύθυνσιν το επιτελείον και εφωδιασμένα με τα απαραίτητα εξαρτήματα διά την επισκευήν του ιδικού μου και με αρκετήν ποσότητα βενζίνης. Μόλις ετελείωσεν η συνεννόησις παρεκάλεσα να ανακοινωθή εις το Γενικόν Επιτελείον η περιπέτεια μου Ο πρίγκηψ εμειδίασε και εζήτησε γραμμήν με το Γενικόν Επιτελείον. Εις το τηλέφωνον είνε ο ίδιος ο επιτελάρχης. Ακούω τον Κρόμπριντζ ν' αναφέρη τα διατρέξαντα.
-Ηναγκάσθη να προσγειωθή δι' έλλειψιν βενζίνης, αφού προηγουμένως αντιμετώπισεν επιτυχώς σμήνος επτά εχθρικών αεροπλάνων.
-........................................
-Βεβαίως. Με αποτέλεσμα καταπληκτικόν. Κατέστρεψε τρία εχθρικά αεροπλάνα.
-......................................
-Φοβείται την οργήν σας κ. επιτελάρχα.
-................................................................................................
-Σας παρακαλώ να του το πήτε ο ίδιος. Διά νεύματος με καλεί να αναλάβω το ακουστικόν. Συνομιλώ με τον επιτελάρχην. Με ερωτά:
-Τί είνε αυτά που μαθαίνω, Λοχαγέ:
-Είμαι έτοιμος κ. επιτελάρχα να απογειωθώ δια την εκτέλεσιν της διαταγής σας.
-Εΐνε αργά πλέον.
-Κύριε, επιτελάρχα, μήπως...
-Μα ήδη εξετελέσατε την διαταγήν μου κατά τρόπον που μου επιτρέπει να σε συγχαρώ εκ μέρους του Αυτοκράτορος.
-Είμαι έτοιμος να συνεχίσω την πτήσιν μου, κ. επιτελάρχα.
-Επληροφορήθην ότι το αεροπλάνον σας εβλάβη.
-Όχι σπουδαίως. Μετ' ολίγον επισκευάζεται και απογειούμαι.
-Δια να επιστρέψης εις την βάσιν σου, βεβαίως!
-Να μου επιτρέψετε να σας παρακαλέσω να με αφήσετε να συνεχίσω την πτήσιν μου.
-Δεν ημπορώ ν' αναλάβω την ευθύνην διά την τυχόν σας, λοχαγέ, κατόπιν της βλάβης του αεροπλάνου σας.
-Το αεροπλάνον μου είνε απολύτως εν τάξει κ. επιτελάρχα.
-Τότε κάμετε ότι θέλετε. Εμπιστεύομαι εις τον ηρωϊσμόν σας την πε ραιτέρω δράσιν σας.
-Θα επιστρέψω με ευχάριστα νέα.
-Το ελπίζω και τα εύχομαι, λοχαγέ Ριχτχόφεν. Εις το επανιδείν, λοιπόν.
Χωρίς να θέλω τα μάτια μου υγράνθησαν από δύο δάκρυα υπέρτατης αγαλλιάσεως. Ο επιτελάρχης μου ενεπιστεύετο εν λευκώ την δράσιν μου. Δι' εμέ δεν εχώρει ουδείς δισταγμός. Κανείς κίνδυνος δεν είνε ικανός να με εμπόδιση εις την εκτέλεσιν του καθήκοντος μου. Τους συλλογισμούς μου αυτούς διέκοψεν η είσοδος εις την σκηνήν ενός αγγελιοφόρου. Ο Κρόμπιντζ τον ερωτά περί του σκοπού της παρουσιάσεως του.
-Έρχομαι από την γραμμήν της μάχης, Υψηλότατε συνοδεύων χίλιους εκατόν αιχμαλώτους. Συνέχισε:
- Ο εχθρός υποχωρεί ατάκτως. Εάν θέλετε θα σας τα ειπούν οι δύο Γάλλοι αξιωματικοί οι όποιοι αναμένουν έξω.
-Να εισέλθουν. Και στραφείς προς εμέ είπε:
-Γνωρίζετε γαλλικά, λοχαγέ;
-Απταίστως, Υψηλότατε.
-Τότε καθήσατε να παρακολουθήσετε την ανάκρισιν και να γράφετε. Μετ' ολίγον ενώπιον του πρίγκηπος οδηγούντο οι δύο Γάλλοι αξιωματικοί, εις ταγματάρχης και εις υπολοχαγός. Μόλις εισήλθον εστάθησαν εις προσοχήν. Ο πρίγκηψ τους εχαιρέτησε δια χειραψίας. Η Ανάκρισις αρχίζει με την έκφρασιν της λύπης του πρίγκηπος διά την θέσιν εις ην ευρίσκοντο οι δύο αιχμάλωτοι. Επακολουθούν ραγδαίαι ερω τήσεις, εις τας οποίας απαντά ο ταγματάρχης.
-Διατί υπεχωρήσατε;
-Αυτό το γνωρίζει μόνον το επιτελείον.
-Σεις δεν αντελήφθητε τον λόγον;
-Όχι, Ημείς γνωρίζομεν να μαχώμεθα μόνον.
-Πόσαι γαλλικαί δυνάμεις ευρίσκονται απέναντι μας;
-Το αγνοούμεν.
-Είνε περιττή η επιμονή σας εις την σιωπήν.
-Είσθε στρατιώτης και γνωρίζετε τούς κανονισμούς. Περιττόν λοιπόν να συνεχίζετε άσκοπους ερωτήσεις.
-Δεν θα ωφελήση εις τίποτε η αυτοθυσία σας, διότι ήδη η συντριβή των δυνάμεων σας επήλθεν οριστική.
-Ο πόλεμος έχει διακυμάνσεις. Ίσως μίαν άλλην ημέραν ευρεθήτε σεις εις την θέσιν την ιδικήν μας.
-Με βεβαιότητα σας λέγω ότι η πρωτεύουσα της Γαλλίας μετ' ολί γον θα είνε ιδική μας. Ο Γάλλος εθίγη εις την φιλοτιμίαν του. Ο εξευτελισμός που υφίσταται τον έκαμε να αγανάκτηση.
-Ε, λοιπόν, σας λέγω και εγώ ότι oι Γάλλοι ταχύτατα θα εισέλθουν εις το Βερολίνον. Αν υπεχωρήσαμεν σήμερον αυτό οφείλεται εις την τύχην μόνον και εις κάποιον αεροπόρον σας που εματαίωσε τα σχέδια μας. Ήτο προφανές ότι εγώ ήμην ο ματαιώσας τα σχέδια των Γάλλων. Ο Κρόμπριντζ επιδεικτικώς υπέκαιε την αγανάκτησιν του Γάλλου, εις μίαν στιγμήν δε του είπε:
- Σεις ενομίζατε ότι δεν γνωρίζομεν τα σχέδια σας , ότι επρόκειτο να κτυπήσετε.
-Ακριβώς. Αυτή ήτο η πλάνη μας. Επρόκειτο να κτυπήσωμεν το επιτελείον σας και ευρέθη αυτός ο δαίμων σας εις τον αέρα. Αυτός πλέον δεν είνε αεροπόρος. Είνε θύελλα. Αν πρέπη να είσθε υπερήφανοι μόνον δι' αυτόν τον αεροπόρον σας, πρέπει να σεμνύνεσθε και εις το μέρος που έπεσε πρέπει να του ανεγείρετε μνημείον.
-Και ποίος σας είπεν ότι έπεσεν;
-Ο Γάλλος έμεινεν εμβρόντητος. Μόλις κατόρθωσε να αρθρώση:
-Ώστε.... Δεν έπεσε λοιπόν; Δεν τον έρριψαν;
-Δυστυχώς για σας, όχι. Ο Pιχτχόφεν ζη.
Και στραφείς προς το μέρος μου με επέδειξεν.
Ο Γάλλος επροχώρησε, μου έδωσε το χέρι του και μου είπε:
-Εις σας, φίλε μου, οφείλεται η υποχώρησίς μας. Μετεδώσατε τον πανικόν εις τους αεροπόρους μας.
Ο Κρόμπριντζ διέταξε να παρασχεθή πάσα περιποίησις εις τους αιχμαλώτους και οι δύο Γάλλοι αξιωματικοί ανεχώρησαν. Η ώρα παρέρχεται και τα αεροπλάνα τα οποία επρόκειτο να μεταφέρουν τα εξαρτήματα δια την επισκευήν του ιδικού μου και βενζίνην δεν ενεφανίζοντο. Ήρχισα να ανησυχώ. Ο Κρόμπριντζ με καθησύχασε. Εγένετο ήδη μεσημβρία και τα αεροπλάνα δεν ενεφανίζοντο. Εν τω μεταξύ κατήρτισα την έκθεσίν μου προς το Γενικόν Επιτελείον σχετικώς με την παρέκλισιν εκ της πορείας μου και την ενεπιστεύθην εις τον πρίγκηπα. Μαζί με την έκθεσίν μου αυτήν έγραφα και μίαν επιστολήν προς την μητέρα μου, την οποίαν υπερλατρεύω. Την επιστολήν αυτήν την έγραψα εις στιγμάς υπέρτατης νοσταλγίας. Όσο και να είνε κανείς στρατιώτης και αφοσιωμένος εις το καθήκον του, η νοσταλγία της μητέρας είνε κάτι ασύλληπτο. Με εξαιρετικήν συγκίνησιν ο πρίγκηψ εδέχθη να αποστείλη την επιστολήν μου αυτήν εις την μητέρα μου.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου