Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

ΛΟΧΑΓΕ ΡΙΧΤΧΟΦΕΝ ΣΩΣΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ

Ο "Κόκκινος Αετός" στο Μουσείο του Βερολίνου
Έχει περάσει η μισή ώρα. Ήδη είμαι έτοιμος να επιβώ του αεροπλάνου μου. Έκαμα την τελευταία επιθεώρησι και εδοκίμασα τη μηχανή. Στο μεταξύ  είχαν συγκεντρωθή γύρω μου όλοι οι αξιωματικοί της βάσεως και με ρωτούσαν που θα πάω. Δεν είχα το δικαίωμα να τους ανακοινώσω το δρομολόγιον της αποστολής μου. Τους έσφιξα το χέρι και επέβην του αεροπλάνου. Μόνος μου σύντροφος ο βόμβος του μοτέρ. Σε λίγο απεγειώθην.
Για να αποφύγω τα ρεύματα υψώθην σε ύψος 3.000 μέτρων. Όσο ανέβαινα ο αέρας εγίνετο ψυχρός. Επάγωναν τα χέρια μου. Επιλοτάριζα χωρίς να νοιώθω τα δάχτυλα μου. Οδηγός μου μόνον μια μικρή πυξίς, που φωτιζόταν από ένα μικροσκοπικό λαμπιόνι. Ο ρόγχος της μηχανής μου ήτο ρυθμικώτατος. Ο «Κόκκινος αετός» πετά κατ' ευθείαν προς την δόξαν ή την άβυσσον.
Έχει περάσει μόλις μια ώρα και νομίζω πώς είμαι στον αέρα αιώνες. Κάποιο αόριστο συναίσθημα κατέχει την ψυχή μου. Φόβος βέβαια δεν είνε. Είνε εγωιστικό αυτό πού λέω, όμως είνε αλήθεια. Τέτοιο πράγμα δεν ένοιωσα ποτέ στη ζωή μου. Αυτό που αισθανόμουν εκείνη τη στιγμή ήταν κάτι σαν αμφιβολία. Ένα ερώτημα διαρκώς μου εβασάνιζε τη σκέψι : «θα επιτύχω ;» Τα λόγια του Αυτοκράτορος, που έδιδεν πρώτος το παράδειγμα της αυτοθυσίας, με το να έρχεται κοντά στους Γερμανούς στρατιώτας που μάχονται, εβούϊζαν ακόμη στις ακοές μου :
Ριχτχόφεν, σώσε την Γερμανίαν !»
Ο «Κόκκινος αετός» σχίζει σαν θύελλα τα σύννεφα και προχωρεί προς τον σκοπόν μου. Πρέπει να προσανατολισθώ και αναγκάζομαι να κατέλθω εις τα χίλια μέτρα. Αρχίζουν σιγά - σιγά να διαλύωνται τα σύννεφα και η σελήνη λούζει τον «Κόκκινον αετόν» με το φως της, που η σκιά του σαν τεράστιος δαίμονας απλώνεται κάτω στη γη. Ο χάρτης μου με υποβοηθηθεί να προσανατολισθώ. Πλησιάζω προς τας γαλλικάς γραμμάς. Εξετάζω τη μηχανή μου για να δοκιμάσω αν με υπάκουη και με κατάπληξιν αντιλαμβάνομαι ότι έχει χάσει πολλές στροφές. Μια οσμή καουτσούκ αναδίδεται. Συμπεραίνω ότι καίγεται ο απομονωτήρ της βενζίνης. Πρέπει οπωσδήποτε να προσγειωθώ, διότι κινδυνεύω να καώ εις τον αέρα. Ανυψώνομαι όσον ημπορώ περισσότερον διά να κερδίσω χρόνον, να προσανατολισθώ που θα πέσω. Επί τέλους, ευρίσκομαι επάνω από μια αρκετά εκτεταμένη πεδιάδα. Δεν πρέπει να χάνω καιρόν, διότι ο κίνδυνος από στιγμή σε στιγμή γίνεται μεγαλύτερος. Κατέρχομαι με ένα χειρισμό επιδέξιο. Σε λίγα δευτερόλεπτα ο «Κόκκινος αετός» εκάθησε σαν σε πουπουλένιο στρώμα επάνω στην απέραντη πεδιάδα.
- Ανοίγω αμέσως το μετάλλινο περίβλημα της μηχανής μου και ασυναισθήτως σταυροκοπούμαι επί τη διασώσει μου. Η βλάβη ευκόλως θα διωρθώνετο, αλλ' ήτο τοιαύτης φύσεως, ώστε αν ολίγα λεπτά έμενα ακόμη' εν κινήσει, ασφαλώς θα εγινόμην πυροτέχνημα μαζί με το αεροπλάνον μου. Ο σωλήν της βενζίνης έτρεχε επάνω εις το μανιατό, ενώ ο απομονωτήρ είχε σχεδόν καταστραφή. Το πως οι προκαλούμενοι από τας στροφάς σπινθήρες δεν μετέδωσαν φωτιά, αυτό μόνον εις την τύχην δύναται να αποδοθή. Περίπτωσις σωτηρίας εις αυτάς τας στιγμάς μόνον μία επί τοις χιλίοις υπάρχει. Η περίπτωσις ηυνόησεν εμέ. Εν σπουδή και υπό το φως ενός μικρού ηλεκτρικού φαναριού επεσκεύασα την βλάβην. Εδοκίμασα την μηχανήν και ήμην έτοιμος να απογειωθώ, όταν ήκουσα τον θόρυδον αυτοκινήτων και μετ' ολίγον είδα τούς προβολείς των. Τότε μόλις αντελήφθην ότι είχον προσγειωθή κοντά εις την κεντρικήν αρτηρίαν μεταφοράς εφοδιοπομπών προς το μέτωπον. Αλλά τί ήσαν εκείνα τα αυτοκίνητα ; Έτρεξα γρήγορα έως τον δρόμον και εκρύφθην πίσω από μίαν συστάδα δένδρων. Μετ' ολίγον τα αυτοκίνητα επλησίασαν. Η ψυχή μου εσφίγγετο από ένα ακαθόριστον συναίσθημα. Τα αυτοκίνητα πλησιάζουν ακόμη. Βαδίζουν πολύ αργά, όσον αργά ημπορούν να βαδίσουν φορτηγά Τίλλορ. Ακούω ευκρινώς ομιλίας. Ομιλούν την γερμανικήν. Πρέπει να πεισθώ όμως καλύτερα. Αφήνω να περάσουν δύο ή τρία. Οι επιβαίνοντες ομιλούν πάντοτε γερμανικά. Αφήνω την κρύπτην μου και προχωρώ προς τον δρόμον. Δια να μη πυροβοληθώ χαιρετώ εις την γερμανικήν. Εσταμάτησαν. Αμφιβάλλουν δια την υπηκοότητα μου, αλλά και η εμφάνισίς μου τους πείθει. Τους διαβεβαιώ ότι είμαι Γερμανός αεροπόρος. Με ερωτούν :
-Σε έρριψαν οι Γάλλοι ;
-Όχι, έπεσα από βλάβην της μηχανής μου. Σεις τί είσθε ;
-Της 5ης στρατιάς του Κρόμπριτζ. Διετάχθημεν να μετασταθμεύσωμεν εις βάθος 35 χιλιομέτρων προς τα όπισθεν,
-Δηλαδή ;
-Η στρατιά υποχωρεί.
-Πώς το ξέρετε αυτό ;
-Δεν θέλει και μεγάλη φιλοσοφία το πράγμα.
Η αγανάκτησις με τυφλώνει. Οι Γερμανοί ηττήθησαν · Δεν ημπορώ να πιστεύσω ακόμη εις όσα ήκουσα. Ούτε να αποχαιρετίσω καν δεν εσκέφθην. Έτρεξα εις το αεροπλάνον μου και έθεσα εις κίνησιν την μηχανήν. Μετ' ολίγον ευρίσκομαι εις τον αέρα. Η μηχανή μου εργάζεται περίφημα. Φουλάρω. Η δοκιμή με ικανοποιεί. Κυττάζω τον χάρτην μου και βλέπω ότι παρεξέκλινα ήδη της πορείας μου. Πετώ βορειοδυτικά. Η διαταγή που είχα λάβει διέγραφε πορείαν νοτιοδυτικήν. Να την παραβώ ; Κάποια εσωτερική φωνή με παρωθεί ν' ακολουθήσω τον δρόμον που εχάραξα ήδη. Δεν διστάζω.
Μετ' ολίγον ακούω βόμβον αεροπλάνων ερχομένων εξ αντιθέτου. Ετοιμάζω τα πολυβόλα μου. Είμαι αποφασισμένος, αφού παρέβην την διαταγήν του Αυτοκράτορος, να πληρώσω την παράβασιν μου αυτήν ακριβά. Υψώνομαι αρκετά. Ο βόμβος των αεροπλάνων είνε πολύ εγγύς. Κάμνω διαφόρους χειρισμούς, δια να πεισθώ αν τα πηδάλια μου είνε εν τάξει και στριφογυρίζω εις το ίδιον μέρος.
Ο  αρχηγός των αεροπορικών δυνάμεων της
Γερμανίας Χόχνερ συγχαίρει τον Ριχτχοφεν
(αριστερά) δια την  ηρωϊκήν του δράσιν
Δεν ηπατήθην εις την πρόβλεψιν μου. Μετ' ολίγον διακρίνω ευκρινώς σμήνος εξ επτά ή οκτώ γαλλικών αεροπλάνων. Τα διακρίνω ότι είνε γαλλικά από την διασκευήν των πτερύγων των. Πετούν εν ακροβολισμώ. Από τον νουν μου περνά αμέσως η σκέψις ότι προχωρούν δια να βομβαρδίσουν εφοδιοπομπάς. Με καταλαμβάνει λύσσα. Χειρίζω με (8) κατεύθυνσιν προς το κέντρον των.
Με βλέπουν και αρχίζουν να βάλλουν εναντίον μου. Αυτάς τας στιγμάς δεν πρέπει να υπολογίζη κανείς τον κίνδυνον. Ανυψούμαι ολίγον δια να τους δώσω την εντύπωσιν ότι θέλω να υποχωρήσω. Η παγίς επιτυγχάνει.
Με ακολουθούν διά να κάμουν κλοιόν. Πλανάρω με την μηχανήν μου εν όλη τη κινήσει της προς τα κάτω. Έχω διαφύγει τον κλοιόν και ευρίσκομαι κάτωθεν των. Ακινητώ το πηδάλιον προς την ευθείαν και βάλλω με λύσσαν κατά των αντιπάλων μου·. Aι βολαί μου είνε εύστοχοι.
Ήδη έχω το πρώτον θύμα. Έχω κτυπήσει τον αρχηγάν του σμήνους και το αεροπλάνον του πίπτει φλεγόμενον. Είμαι βέβαιος ότι έχω κτυπήσει τον αρχηγόν , διότι την πτώσιν του επακολουθεί σύγχυσις εις τα άλλα αεροσκάφη. Επωφελούμαι της συγχύσεως αυτής και συνεχίζω την επίθεσίν μου. Τρέπομαι προς την καταδίωξιν ενός βομβαρδιστικού πιθανώς, διότι η διασκευή του αυτό επιστοπιούσε. Ήδη έχει εξαντληθή η ταινία του ενός πολυβόλου μου και πρέπει να την αντικαταστήσω. Διατρέχω όμως τον κίνδυνον να βληθώ. Ανυψούμαι απότομα και επωφελούμενος της κρατούσης ακόμη συγχύσεως μεταξύ των αντιπάλων μου, αλλάζω την ταινίαν. Το δεύτερον πολυβόλον έχει ακόμη μερικάς σφαίρας.
Οι αντίπαλοι μου, αντιληφθέντες την απότομον ανύψωσίν μου και υπολογίζοντες ότι θέλω να διαφύγω, αναλαμβάνουν επίθεσιν. Εις μίαν στιγμήν ευρέθην εις δύσκολον θέσιν. Βάλλομαι εκ των κάτωθεν και εκ των πλευρών.
Το δεξιόν πτερύγιον του αεροπλάνου μου έχει διατρηθή από σφαίρας. Αλλοίμονον αν δώσω στόχον εξ αριστερών. Ο κίνδυνος να βληθή η αποθήκη της βενζίνης είνε άμεσος. Σ6ύνω την μηχανήν και επιτυγχάνω επικινδυνωδέστατον ακροβατισμόν. Αυτό με σώζει διότι ήδη ευρίσκομαι εις πλεονεκτικήν θέσιν έναντι των αντιπάλων μου. Αναστρέφω την μηχανήν καθέτως προς τα επάνω και προσπαθώ να κρατήσω το πηδάλιον διά των γονάτων, ενώ συγχρόνως βάλλω με το αριστερόν πολυβόλον.
Έχω ήδη στόχον τέσσαρα εχθρικά. Εις την θέσιν που ευρίσκομαι είνε αδύνατον να με αντιμετωπίσουν. Αι βολαί μου είνε εύστοχοι. Ήδη έχω αχρηστεύσει το πηδάλιον ενός και αυτό το αντιλαμβάνομαι διότι ο πιλότος κάμνει απεγνωσμένος κινήσεις δια να κάμη ακίνδυνον όσον το δυνατόν αναγκαστικήν προσγείωσα. Αποχωρίζεται του λοιπού σμήνους, το οποίον προσπαθεί να ελιχθή δια να αποφύγη την επίθεσίν μου. Μάταιος κόπος. Τους ακολουθώ συνεχώς βάλλων. Ήδη είμαι εις το ίδιον ύψος με τα εχθρικά. Μόνον διά της φυγής είνε δυνατόν να σωθούν. 'Αλλά και αυτό είνε δύσκολον. Η μηχανή του αεροπλάνου μου είνε ισχυρότερα από τας ιδικάς των. Η καταδίωξις συνεχίζεται επ' αρκετήν ώραν. Σχεδόν ήρχισε να φέγγη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου