Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ:AΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ-ΜΑΧΗ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ

Οι Γερμανοί κατέλαβον την 9ην Απριλίου την Φλώριναν και κινηθέντες προς Πισοδέρι, έλαβον επαψήν μετά των εκεί δυνάμεων μας της Μεραρχίας Ιππικού.
Την πρωίαν της 10ης Απριλίου, οι Γερμανοί εξεδήλωσαν επίθεσιν κατά του αυχένος Πισοδερίου, αποκρουσθείσαν ευχερώς. Βραδύτερον επεχείρησαν και ετέραν κρούσιν κατά μήκος του βορείως της οδού αντερείσματος, αλλά και πάλιν απεκρούσθησαν.
Είτα δεν επανελήφθη επίθεσις παρά του εχθρού, περιορισθέντος εις ανταλλαγήν πυρών.
Την επομένην ημέραν επανελήφθη η επίθεσις άνευ αποτελέσματος , διότι αι ημέτεραι έφιπποι ομάδες εκινήθησαν ττρος υπερκέρασιν του δεξιού πλευρού του εχθρού, πράγμα όπερ τον ηνάγκασε να συμπτυχθή εις Φλώριναν.
Κατόπιν τούτου έφιπποι περίπολοι ημετέρων, προωθηθείσαι τολμηρώς προς εξερεύνησιν του εδάφους και αναγνώρισιν, εύρον τα υψώματα πέριξ της Φλωρίνης εγκαταλελειμμένα. Κατευθυνθείσαι προς χωρίον Αλώνα, εκινδύνευσαν να πέσουν εις παγίδα του εχθρού, από την οποίαν απηλλάγησαν μεν, ττλην υπέστησαν απωλείας.
Έκτοτε ουδεμίαν προσπάθειαν κατά Πισοδερίου εσημείωσε ο εχθρός μέχρι της 14ης Απριλίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου