Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ -Ο ΛΑΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ KΑΙ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΟΣ

Ο ΛΑΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ KΑΙ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΟΣ
Χωρίς να γίνεται διαφώτισις και χωρίς να λαμβάνει χώραν παρά μία αθόρυβος , συνεχής και συστηματική εργασία εκάστου εις τον κύκλον της δράσεώς του ή εις την εις ην ετάχθη θέσιν , η Κυβέρνησις εθεωρείτο παρά πάντων ως αποστέργουσα την σύρραξιν και ότι ετήρει αυστηράν ουδετερότητα έναντι των αντιμαχομένων.
Ο Ελληνικός Λαός δεν εξεδήλου προτίμησιν τινα, πεποιθώς επί την ορθήν κατεύθυνσιν της Κυβερνήσεως, Ευθύς ως η λαίλαψ του πολέμου ενέπεσε επί της Γαλλίας , ο Λαός συνεπάθει την αναξιοπαθούσαν Γαλλίαν και επειδή αντελαμβάνετο, ότι η Κυβέρνησις διέθετε τα ασφαλή στοιχεία προς κρίσιν και ότι μόνον αυτή ήτο αρμοδία να υποδείξη την συμφέρουσαν τη Πατρίδι κατεύθυνσιν εφησύχαζεν.
Εις Θεσσαλονίκην, καθ' ο διάστημα ευρισκόμην εις Αθήνας (8—23 Mαϊου), τα μεγάφωνα των ραδιοφώνων συνεκέντρωναν ττλείστους ακροάτας, διψώντας να ικανοπατήσωσι την περιέργειάν των επί των αποτελεσμάτων της συγκρούσεως Γαλλίας και Γερμανίας, Τινά όμως δεν ανεκοίνουν ή τα γερμανικά μόνον ανακοινωθέντα, συντεταγμένα κατά τον αριστοτεχνικώτερον δια προπαγάνδαν τρόπον.
Προ των μεγαφώνων τούτωv συνεκεντρούτο ικανός αριθμός αφελών , ανυπόπτων και ανερματίστων μαζί με ελαχίστους, οίτινες κατά συνείδησιν ηύχοντο την γερμανικήν νίκην.
Προ των λοιπών μεγάλου αριθμού μεγαφώνων συνεκεντρούτο το ττλήθος των ευσυνειδήτως συμπαθούντων την Γαλλίαν και την Αγγλίαν και των επιζητούντων να μάθωσι την αλήθειαν και ουχί υπερβολάς.
Όταν επανέκαμψα εις Θεσσαλονίκην επληροφορήθην τ' ανωτέρω τταρά του Επιτελάρχου μου και έκρινα ότι παρεβλάπτοντο τα γενικώτερα συμφέροντα της Ελλάδος εκ της παρατηρουμένης ούτως ή άλλως διχοστασίας της κοινής γνώμης. Ένεκα τούτου ενόμισα χρέος μου να ενεργήσω όπως αποτροπή το κακόν της διασπάσεως της ενότητος. Εκάλεσα όθεν αυθημερόν άπαντας τους εν Θεσσαλονίκη Διοικητάς Μονάδων και διέταξα αυτούς όπως συστήσωσιν εις άτταντας τους αξιωματικούς αυστηροτάτην επιφύλαξιν εις τας εκδηλώσεις των, δεδομένου, ότι η Κυβέρνησις αδυνατεί να προπαγανδίση ή να υποδείξη τον ακολουθητέον δρόμον. Ωσαύτως εξήγησα τας ολεθρίας συνεπείας, ας ήτο δυνατόν να συνεπιφέρη η τυχόν εκδήλωσις εκάστου , εις ην μάλιστα περίπτωσιν η κυβερνητική θέσις θα ήτο άντικρυς της τταρά του αξιωματικού εκδηλωθείσης.
Υπό το αυτό πνεύμα εξέδωκα και έγγραφον διαταγήν προς απάσας τας Μονάδας, εντός και εκτός της Θεσσαλονίκης, όπως προ­λάβω τταρόμοια άτοπα.
Αι συστάσεις μου υπήρξαν επίκαιροι , ως μοι ανηνέθη, διότι οι αξιωματικοί είχον ανάγκην κατευθυντηρίας. Εξαίρω το γεγονός, ότι πάντες συνεμορφώθησαν προς τας συστάσεις μου και επέδειξαν σύνεσιν και σωφροσύνην, ττλήν δύο αξιωματικών (ενός ανωτάτου και ενός ανωτέρου).
Oύτω συνεβάλομεν δια να μη διασπασθή η ενότης.
(Επιστροφή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου