Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

ΛΟΧΑΓΕ ΡΙΧΤΧΟΦΕΝ ΣΩΣΕ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ :ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Μέσα εις την φρίκην του Μεγάλου Πολέμου ανεδείχθησαν ήρωες των οποίων τα ονόματα λάμπουν εις τας σελίδας της ιστορίας ως φωτεινά μετέωρα και καταυγάζουν την μεταπολεμικήν ανθρωπότητα με τας υπερόχους αυτοθυσίας και τους ηρωισμούς των. Όλων όμως τούτων την δόξαν επεσκίασεν ο θρυλικός ήρως της Γερμανίας ο αεροπόρος καταιγίς, ο αεροπόρος θάνατος, ο ΜΑΡΦΡΕΝΤ ΡΙΧΤΧΟΦΕΝ.
Αι σελίδες του ημερολογίου του δημοσιευθείσαι εις τον "ΤΥΠΟΝ" προκάλεσαν αμείωτον το ενδιαφέρον των χιλιάδων αναγνωστών του. Εκρίναμεν σκόπιμον να εκδόσωμεν το ημερολόγιον τούτο εις βιβλίον με την βεβαιότητα ότι παρέχομεν υπηρεσίαν εις την νεολαίαν η οποία ασφαλώς θα αρυσθή διδάγματα αυτοθυσίας από την δράσιν του θρυλικού ήρωος.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου