Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ :ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Ολόκληρος η 8η Μεραρχία και άλλα Συντάγματα Πεζικού είχον υποστεί κλονισμόν ηθικόν , ώστε να ευρίσκονται εν αδυναμία να αντιταχθώσι κατά των Ιταλών.
Ο Υποστράτηγος Κατσιμήτρος , καθ' υπέρβασιν ιεραρχίας, συνίστα εκνόμους ενεργείας . Ομοίως συνίστα και ο Συνταγματάρχης Διοικητής Πυροβολικού Α Σώματος, Μαυρογιάννης.
Το Α Σώμα Στρατού έφθασε εις το σημείον να διατάξη (την 18ην Απριλίου ), τον τυφεκισμόν παντός φυγάδος, επί τόπου. Δεν ετυφεκίσθη όμως κανείς, διότι έλειπον τα συντεταγμένα και νομιμόφρονα τμήματα. Η έκθεσις του Α Σώματος αποκαλύπτει την ύπαρξιν κύκλων και άλλων παραγόντων , οίτινες επίεσαν και αυτόν τον Διοικητήν του Σώματος , χωρίς να συλληφθώσι
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου