Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

ΛΟΧΑΓΕ ΡΙΧΤΧΟΦΕΝ ΣΩΣΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ


O Μάνφρεντ φον Ριχτχόφεν (στο κέντρο ανάμεσα σε
δύο συναδέλφους του ) φονεύθηκε στις 21 Απριλίου
1918  στη διάρκεια μιας αερομαχίας με το Καναδό
πιλότο Α.Ρ.Μπράουν. Μέχρι τότε είχε καταρρίψει 
 80 αεροπλάνα όλα αγγλικά.
"Πώς απέθανεν ο Ριχτχόφεν. Είνε τόσον δύσκολον να περιγραφή". Έτσι αρχίζει την έκθεσίν του ο Χόχνερ , ο αρχηγός των αεροπορικών δυνάμεων της Γερμανίας.(1)
Ο Ριχτχόφεν δεν απέθανε. Ζη εις την ψυχήν του Γερμανικού λαού.Θα μείνη σύμβολον .Έφυγε εκείνο το πρωί από το Βερολίνον διά την εκτέλεσιν του καθήκοντός του και δεν επέστρεψεν .Εφονεύθη ενώ επάλαιεν μόνος εναντίον δεκα πέντε εχθρικών. Ιδού πως απέθανε. Μαζί με το σμήνος των Φόκερ έφυγεν από την βάσιν του αφού προηγουμένως προσεφώνησε τα πληρώματα. Η φωνή του επάλλετο από ιερόν ενθουσιασμόν. Εγνώριζε να εμψυχώνη. Το σμήνος ανηψώθη .Προχωρεί προς συνάντησιν των εχθρικών . Περιπλανάται εις τον ορίζοντα.
Βιάζεται να αντιμετωπίση τα εχθρικά.Δεν φαίνονται όμως πουθενά. Προχωρεί προς τας Γαλλικάς γραμμάς. Πετά υπέρ το Σαιν Γκατεί το πλευρόν του.
Επί τέλους ιδού τα εχθρικά.Ο Ριχτχόφεν ελίσσεται . Ο Κόκκινος Αετός σχίζει τον αέρα σαν θύελλα. Ορμά κατά των εχθρικών .Του επιτίθενται. Αντεπιτίθεται. Σκορπίζει τον πανικόν. Οι σύντροφοί του τον ακολουθούν .Τον μιμούνται. Αστράπτουν τα πολυβόλα.Αι ριπαί των είναι θεριστικαί.
Ο Ριχτχόφεν κυκλούται .Δεν είναι όμως εύκολον να υποκύψη. Ορμά προς τα κάτω και εμφανίζεται με επιτήδειον ελιγμόν εις τα νώτα των αντιπάλων του.
Οι σύντροφοί του τον χάνουν δια μίαν στιγμήν και γίνονται θύελλα όταν τον βλέπουν εις τα νώτα των εχθρών.
Δύο εχθρικά πίπτουν φλεγόμενα από τας σφαίρας του Ριτχόφεν .
Προς στιγμήν υποχωρούν τα εχθρικά .Ανασυντάσσονται τώρα.Την πρώτην γραμμήν αποτελούν τα ιρλανδικά. Μόνος ο Ριχτχόφεν εναντίον τριάκοντα. Οι σύντροφοί του διασκορπίζονται δια μίαν στιγμήν διότι είδαν ότι πλευροκοπούνται. Επανέρχονται όμως εις τας θέσεις των. Συνεχίζεται η τιτανομαχία.Για αρκετά χρόνια ο Θρύλος επισκίασε τη πραγματικότητα. Ο Ριχτχόφεν έχασε τη ζωή του στις 21 Απριλίου 1918, στη διάρκεια αερομαχίας στον ουρανό του Vaux sur Somme, πίσω από τις γαλλικές γραμμές. Το πτώμα αναγνωρίστηκε και ετάφη με όλες τις στρατιωτικές τιμές που επιφυλάσσονται στους ήρωες νεκρούς ακόμα και όταν πρόκειται για εχθρούς.. Το φέρετρο μετέφεραν στους ώμους τους Άγγλοι αεροπόροι και το στρατιωτικό άγημα που τιμής ένεκεν έριξε τις τρεις βολές το αποτελούσαν 13 άνδρες του Αυστραλιανού Ιπταμένου Σώματος. Περισσότεροι από 100 αεροπόροι των Συμμά­χων παρακολούθησαν την κηδείαν του Ριχτχόφεν με κατάνυξη και συγκίνηση. Την επόμενη ημέρα ένα Βρετανικό αεροπλάνο πέταξε χαμηλά πάνω από τη βάση του Ριχτχόφεν και αντί για βόμβες έριξε ένα μεταλλικό κουτί .Περιείχε μια φωτογραφία από τη ταφή και ένα σημείωμα που απευθυνόταν «Προς το Γερμανικό Ιπτάμενον Σώμα». Το κείμενο σύντομο και λιτό.: «ο Ριττμάϊστερ Βαρώνος Μάνφρεντ φον Ριχτχόφεν έχασε τη ζωή του στην  αερομαχία την 21 Απριλίου 1918. Ετάφη με όλες τις στρατιωτικές τιμές από τη Βρεταννική Βασιλική Αεροπορία (ΡΑΦ)».
Ο Ριχτχόφεν επιτίθεται κατά των εχθρικών . Βάλλεται πανταχόθεν .Δεν συγχωρεί εις τον εαυτόν του υποχώρησιν .Τα εχθρικά προ της επερχομένης καταιγίδος ανοίγουν ημικύκλιον υποχωρήσεως. Ο Ριχτχόφεν κάμνει το θανάσιμον σφάλμα να πέση εις τον κλοιόν.
Βάλλεται .Φαίνεται ότι εκτυπήθη.Δεν υποχωρεί όμως ούτε τότε και κτυπά αλύπητα.Σκορπίζει την συμφοράν.
Επί δύο ώρας μάχεται .Τα εχθρικά προ της πιέσεως αυτής υποχωρούν .Τα ακολουθεί κατά πόδας ο Ριχτχόφεν .
Χάνεται εις τον ορίζοντα από εκείνης της στιγμής. Μάτην ερευνούν οι σύντροφοί του .Επιστρέφουν.
Έπειτα από πολλήν ώραν ακούεται ρόγχος μηχανής αεροπλάνου.Το κόκκινο πουλί διαγράφει την σιλουέτταν του εις τον ορίζοντα .Επιστρέφει ο νικητής.Είναι επάνω από το Γερμανικόν έδαφος. Αίφνης στρέφει προς τα κάτω. Προσγειούται. Στρέφουν οι στρατιώται της εφοδιοπομπής .Ο Ριχτχόφεν κρατεί το τιμόνι .Τα μάτια του είναι απλανή .Το ένα του χέρι έχει παγώσει επάνω εις το τιμόνι.Με το άλλο κρατεί το πλευρόν του.
Είναι βουτηγμένος στο αίμα. Κινούνται τα χείλη του .Ψιθυρίζει:
-Επέστρεψαν οι άλλοι;
-Μάλιστα κ.αντισυνταγματάρχα.
-Να πήτε ότι δεν ενικήθην.Φυλάξτε το αεροπλάνον μου.
Και οι οφθαλμοί του έκλεισαν .
Έτσι απέθανεν ο Ριχτχόφεν.
Τραυματισμένος θανασίμως ωδήγησε το αεροπλάνον του εις την Γερμανίαν.Ενίκησε και τον θάνατον ακόμη δια να μη παραδώ το σκάφος του εις τους εχθρούς.
Στρατηγός Χόπνερ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου