Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ -ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

Περί τας αρχάς του δευτέρου δεκαήμερου του  Μαρτίου διετάχθημεν  να μελετήσωμεν υποχωρητικόν ελιγμόν προς την Τοποθεσίαν  Βενέτικος ποταμός — Αλιάκμων ποταμός δια την αντιμετετώπισιν συνδεδυασμένης  επιθέσεως Ιταλών και Γερμανών και ν' αναφέρωμεν τον χρόνον που απητείτο δια τον υποχωρητικόν ελιγμόν.
Το Τμήμα Στρατιάς μετά εμπεριστατωμένην μελέτην κατέληξεν ότι θα επεράτωνε απάσας τας κινήσεις και την αμυντικήν του εγκατάστασιν επί της νέας Τοποθεσίας (Γραμμή Ολύμπου) εντός 15 ημερών το πολύ.
Προσέθετε όμως ότι έπρεπε να υπολογισθή μείωσις τις του ηθικού και έλάττωσις της δυνάμεως μας κατά 10—15% λόγω του ότι μέγα μέρος της δυνάμεις της Στρατιάς κατήγετο εκ των εκκενωθησομένων  περιοχών και συνεπώς θα εσημείωνεν αναπόφευκτον διαρροήν προς τας εστίας.
Η συμφωνία της Γιουγκοσλαυϊκής Κυβερνήσεως με την Γερμανίαν ενεφάνιοε προφανή κίνδυνον κατά της Ελλάδος και των νώτων και πλευρών της Στρατιάς, και υπηγόρευσε την ανάγκην αφ' ενός μεν να μελετηθή η προς Σερβίαν κάλυψίς μας, αφ' ετέρου δε να προετοιμασθή  η δυνατότης ταχυτέρας και ευχερεστέρας εκτελέσεως του ττρομνησθέντος  υποχωρητικού ελιγμού, δια της εκκενώσεως της ττεριοχής μας από παντός μη απαραιτήτου υλικού εκστρατείας.
Πληθώρα υλικών εκ λάφυρων, μόνιμα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, περιττά αρχεία απεστάλησαν συμφώνως προς το πρόγραμμα ττροτεραιότητος εις Φλώριναν δια των επιστρεφόντων κενών αυτοκινήτων και εκείθεν σιδηροδρομικώς προς Νότον.
Η επελθούσα μεταβολή της πολιτικής της Γιουγκοσλαυΐας εχαλάρωσε  τα μέτρα αποσυμφορήσεως, χωρίς όμως να επανέλθη διακοπή πλήρης. Άλλως τε ανεμένομεν τας τελικάς  αποφάσεις του Αρχιστρατήγου αν θα συνετελείτο ο υποχωρητικός ελιγμός ή θα προετοίμα να παραμείνωμεν επί των θέσεών μας Νικηταί μιας Αυτοκρατορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου